Skip to main content

Full text of "De duobus amantibus Eurialo et Lucretia."

See other formats


!■;!¥ E ~3E 

>UOB 

«ANTl 

^ i 


, ■ 1 

K i*A iV \ 


'X • I c 
\K 


N * 
KV // (V * 


, <• 


■ 
cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 n 
3 t\) OJ .d. Ui OY -J 
. j/5. Z. 


CD . \£> O N) LJ 4^ <J1 O^ // -j — co \£> o ho cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - . • • 6 TTTT 
8 9 10 11 12 13 14 15 
/ Ex BibJiotheca 
quamifiooo. Voll. conflantem 
huicAbbauarS.GenovcfePanf 
Tcllanen-oleg.vitCar. Maurir" 
t-.TrLLi^Arch.ep. Rcrcenfis. 


cm 1 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 


m //> 

33e ouobuo amantibu0. 
c£nee filuij poete Senenfts:oe ouobus amanti 
bue £urialo et 2Lucretia : opufculum ao .dbaria* 
num £5 ofinum feliciter tuctpit. 

Hgnifico et generofo ^lbiliti: ono ^afpan 
m flicb:ono noui caftri cefareo Cacellarto: ac 

terrarum egee cubiticp Capitaneo ono fuo 
p*ecipuo:£nea0 ftluiu© poeta/Impertaltfqj fecre 
tariue.©.'i|Sotcit/et fe reddit commendatu. ^tfba 
rianus fofinus ©enenfie contcrraneue meue.vir 
tum mitte ingemi.tum Utteraru miiirarmcuiue ao 
buc fimilemvtfurue ne fim bereo.ouoi amatee fi* 
bivt Oefcribere/rogatu me biie oiebue fecit. Tftec 
rcferre otjcit : remveram agerem/an moze poetico ' 
finQerem.Qcie quivir fteti .dkirabere/i ttbi ejcpe 
oam.!Rtbil ei p?eter fomta natura tnuidit. I&omu , 
tio eft.nafci e% mea familta oebuit:cut paruo# bo* '-' 
tninu eft cognomen.Hif eft eloquene.iurie vtriuf 
o$ c6fultus.\fe>Yftoiia0 oe© nouit.poettce peritue 
eft.Carmen factfct latinu/et tufcum.'|^bilofopbie 
tam fcius qj '/£teto.i5eometer quafijBoctiuo.In 
numeri0 fere .dbacrobio fimtto.TfluHu inhrumen 
tum ignozat muficu.aciricultura quafi Virgiliue 
nouit. Iftibtl ciuile ignotumviro.oum iuucnili ad* 
buc ftabat in coipozcviree:alter £nrellu0 crat/lu 
ctandi magiilcr/non curfu/non faltu/no geftu po* 
rerat fuperari. ^ecciofioja funt interdu parui co: 
poei0vafcula/ut gcme laptUtcp teftanf. Tftec ab re 
fiterit qb* oe Cbettdeo fcnbit Qtatiue/i buc rcfcr 
ri.^bato2 in cjciguo regnabat cozpo&virfuo.iBtj 
fozma buic bomini/et tmoetalitate fi oediiTent : ie 
etia erat oeu©.©eo nemo foztitu© eft ota iter moi 
ralee.TRullu adbuc noui/cui paucio^a $ buic \ Mi/ t 2?c *£ ('£*-* t-2 iai 


a. 
, Tnr ■ 
fuerut auicqo'.minuttmma ^midicit^aM 
I rr ®DdU0 lic pingit.TR ibtl cmedatiua eft / nM 

- Kitelesmcc medicine isnants eft.&4devutu 

tfe SSue fllto* l^gSSSSSSSS& 
£ oiebus olcrofq? ftudtts Uttcrarn oedttos: oifa 
I)hn & ■ qui admodu abundabat: feo btintbtl ctutU 

&StTnec rem nHMM «g 
^reno:aut.Stupuit'|^lasarenfte:xfurtiviUtcu 

fccufau t qu* ucm fetamvndecim po^cellos vnu 
mmta?at e?t£am pullu retulerat.<3amttius medt 
dSSse^adfc ptttaumoiuq^ partu verttus 
cft-Sa feS: afccndit . Ifeif tame iurie nwmu 
SfflSS runt.ln flliteverovel faftu :vcl auan 
tfem inueiiies.bic euberalis cft: plena femj> et oo 

Mlos tuetur/csros folatur/paupertbus fubuemt 
vXas uuat/nulUindisenubeeft.f ulmseiue 

(quafi focrattcu*) femp. eft ide 2>n aduerftc tore 

animu wcbermulla foztum inftemr. verfunasCno. 

SJSvt caucat)quafltbet nouttCtuibus 

SSSJSieBrinte amatu0. :iulli odtofusmu * 

S «rauis.Htbomo tantam ^u-tutu:curnucremle 

uiufcula ejcisaf.bauo fcto.^o fcto : ntbtl 1U1 mtbt 

neiare fas efle.£um nanqwim fems dfem/vm* 

cVotai. TRec otminutue eft amoz/quauts fepara 

meftt. Is quoq5 cum effet ceteria nature oottbus 

Sueuum bac ma>:ime poUcbauutnulltus 

craa fe ftertlcm erTc amoze fineret. Ifcuius ego ro* 

cfltus non cenfui refpuendos. £cripftq5 ouoatm 

amantu cafusmec fimcffces acta Sents eft:Oum 

etstfmudus imperato* illic oegeretxu etta au* * \ ■ 
' cra0:et(fiveru bt0 auribus baufi:)opera amon oe 
oiffc'.Ctutta0veneri0 eft Htunt qui te nomntvebe 
menter q> arferte q>q5 nemo te gallio* fuerit.*fttbil 
ibi amatoue geftumte infcio putant.2jJdeo brfto* 
riam banc ut legas pcozxt anvera fcripferimvidc 
as.TBec reminifci tepudcat:fi quio buiufmodi no 
nuncp eucnerit tibi . bomo eni fueras . i£5ui nunqj 
fenfit amo?t0 ignes aut lapis aut beftia eft.IUc na 
q5vf g oeo# medullaemo latet ignea fawlla.vale 
c Ifteas filuiue poeta imperialifcfc fccrctariu© 
S.*i£.oictt mariano ^ofino vtrro fq5 iurie in 
terpjeti conciuifuo .iftem peti© bauo conueniete 
etari mee:tuevero et adueria i rcpugnante. «£hu'o 
emm effcqtfvel me iam penc quadrasenarium fcri 
bere:vcl te qutnquagenariu Oc amo?e pueniat au* 
oirei^uuene© antmo© rc© ifta oelcctat : et tenera 
cozda oepofcit.Seneo cni tam tdonci fut amoji© 
audito:c0:d3 pzudcntie iuucnco.TRcc quiccfr eft fc 
ncctutc ocfozmiue:$rcnac affectare fineviribu^ 
Inucnice tn ct aliquoe fcnce amantce&matoexc 
ro nuUu.THam ct matrom^ ctpucllie eft oefpecru 
feniu.lRuUiu0 amoze tenetur muliennift quevide 
nt ctate f lozcntem.^i quio aliter audi0:oeccptio 
fubcft.Cgovcrocosnofcoamato^iu fcripta mibi 
non conucnirc: qui tam meridie ptergrcfliionnve* 
fperfi fero:.©eo no minus me fcriberc 63 te pofce* 
oedecet£go tibi ocbeo mougerus eflhruvidc 4o 
poftulco.fla quato ce natu maturio2:tato equiu0 
eft parere ainicicie Icgibu0.^iua0 fi tm ifcitia no 
veretur mandando infringere: ncc ftultitta mca tt 
mcbit trafgredi obediendo.Cua in me tot funt be 
ncficiauit nibil ncgare petitionutiiaxtX quea: erial 

a.ii. Illl MM MMjlM! MMjllll MMjlMI llll llll llll 
llll|MM|MI 

cm I 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ft admtttum ftt aliquifc mrpttudtnuj/lfcarebo i$i 
rur petiriont tue/iam oecies multiplicar e: nec am 
pltus negabo/qtf tanro couitio poltulas .mon m 
ut ipfe f lagtras/ficto* eromec poerevtcmur tuba/ 
oum Ucetvera referrciauis eni ra" necp eft:ut me* 
tirivelit/cn fevero por rueri'. ^uta tu fcpe amatoz 
fuiftimec adbue tgne caresreie tibt ut buop ama 
rum byftozta tejcarmmequiria eft que re non imtr 
cffe fene.£ro mozigerus cupidirart tue:ct banc m 
«uinis esri canicte pturire facia.TBec fmga/quan 
oo tanta cft copiavcrt.iauit> eni eft roro rerra? oz 
be comuniusi iaue ciuitae/qtf opidulu/que famt 
liavacar eicempliei^uis trtcefimu nactue annu: 
amozie caufa nullu eegir facinus<£fJo t>e me fa* 
cio coniectura:quem amoz in mille pcrtcula mtitt 
Qao fupcris gratiae:cj> ftructas iftdias mtlies fu 
ffitfclicio* aftro martc:quevulcanu6 cuvcnere ta* 
cente/fcrreo illaqucauit reticulo:oerideduq5 ous 
cctcrte oftentautt . ©eo alienoe # meoe amojce 
attineame oumverufticwerea tgms cuoluo : fcm 
tilla adbucvittere reperia. *efera naqj mtru amo 
retmpencqs incredibile:quo ouo amates: ne fcica 
ametcs/inuice c*arfere.1ftec vetuftis/nec oblitie 
vrar etemplistfeb noftri rgis ardercs facee e*po 
nalBec rroianoe/nec babflomos^fco noftrevrbis 
amozee audies.cpuie qc amarib^ alrer fub arcrco 
narus fuerit cclo.fozfita % binc fingere altqo vtili 
taris licebtr. TRam cum puella que in argumetum 
venit amatoze gdiro: tnrerplozandfi mefta er indi 
gnanre exalauerir aiam.alrer vero Poft bac/nuncp 
vere letitic pticepe fucrit.c6monitio queda iuue* 
nibus erit:bis ut abftineat nugie.&udiant igirur 
adolefcerulets boc edocte cafu videat ne poft amo 
res iuuenu fe eat perditfiJnftruit bec byfto;ia iuue 
ne0/ne militie fc accingant amojis:que plus fetlis 
babet 6$ mellis.Seo omifla lafciuia(que boies rcd 
oit infanos) virtutis incumbant ftudiis: que poflef 
foeem fui fola bcare poteft . In amo?e aute* quot la* 
teat mala:fi qs aliude nefcit:binc potcrit fcire . Hu 
vale:t byftojie qua me cogis fcribi/ atterus audi* 
toj efto. 

■v ifcbem £5enas(vnde tibi % mibi ojigo eit)in 
trati Sigtfmudo cefari:quot bonozes impe* 
fi fuernt/iamvbicijvulgattt eft.'|^alatiu illi apuo fa 
cellu fmcte iibarrbe fupvicu qui at> topbo^ oucit 
pojtaftructufuit. |^uc(poftcp ceremonie peracte 
funt:)cumvenilTet Sigtfmudus : quatruoe marira* 
tas obuta babuit: nobilttatc/fozma/etate/oznatucp 
penepares:noumo2tales/feo oeas quifq^ putauit 
Qi tres Outaicat fuifletullevidcri poteranquas rc* 
ferur 'fcaride per qmcrevidilfc.^ratSigtfrnudus 

(licetQr$deuu0)nnlibidinepzonu0:nntrona$iQif 
aUoquii© admodu oblccrabafr % fcnrinei^ blzdime 
ri0 gaudebatmcc fiiauiu© illi quicqj futtilluftrium 
afpectu mulieru.^t ergo bas vidit: oeuliens equo 
inter manus earu evceprus eft:?3& comtrcsverfus 
mt,&imile0ncrncphi0femina0 vidtfti0 J .£go Ou 
biu^ fum:an facie© bumane fintmQeiici ue vultu^ 
celefte© funt certe^Wc oculo© bumi beiicictc^: ut 
verecudioze© fiut/fic pulcbziozes reddaf . £5parfo 
naq5 inrer genas ruboee:tales oabanr o*e colojes; 
quales indicu ebur oftroviolatii : 2tut quale© red* 
fcut albaimitta purpureis rofis lilia. "f^?ecipuo ra 
me inrer eas nitoje&ucreria fulfitiadolefccrula no * ; r 3.UI 


111111 " 1 '" MM I ' IM T IM MM I ' MM 
""niiii 

cm I 6 8 9 10 11 12 13 14 15 
\ 
ofivtainti anos nacta:m familia Camclop pdiuiti 
^adbcncUo nupta^ndtsno tft cuitantu occus 
oomi fermrenfeo oiguo quevjco* occtpet : ctOicut 
nos otcimus)comutfi quafi cerufi redderet.£tatu 
ra muUerts eminetio* reUqms.jCome ilU copiofe : 
ct aurcis lammis utcs^quas no mozeTvgmu retro* 
fufas mtferat:fco auro gemtfq^ incluferat.fros al* 
Krfoactfq? oecetismulla mterfecta rusa. Ssupem 
liam arcu tenfa:piUs paucts nignfq^ oebito mter* 
uillo oifmcta:«&culi tato mto?c fpledetesatt m fo 
Us modfi reuncientifi mtuitus bebetaret. I&is w& 
ct occide" quosvoluit potcrat:* monuos cu libuif* 
fct invita refumerclRafus m filfi otrectus : rofeas 
cenas cquali menfura oifiugebar. TJibil bis genis 
amabiUiismibil oelectabiliusvtfu: in quas(cu mu 
lier riftt)paruavtrinq5 oeiiciebat fouea/tficmo bas 
vidit/quino cuperetofculari.l2s paniu/Occenfq5 
Labja cojallini colojis ao motfu aptiffima ©etes 
paruuli t in o?dine pofifi/e* criftaUovidebanfcper 
quos trcmuU lingua oifcurresmo fermone/feo ar* 
monia fuauiffima moucbat.^uio oica meti fpecte 
fltit c^ule candozeimibil illo in cozge no laudabilc: 
^ntcrioiis fozme indicin facicbat ejcterioi. Tlcmo 
bac afpc^it quiviro no inuiderit j£rat ifuper eius i 
ozc multe faccticSermo is fuiti qualcm rumoz eft 
graccon matre babuifle Coznelia fiue lE>ojtefi| fU 
lia/tflec fuauius aliqo cius ozatioe/nec modefttus 
fuitmodtt plcriq5)trifti facie/boneftate oftedebat : 
feo fllacrivultu modeftiaVftd timida/no audapfeo 
(teoeratuverecfidie metu:)virile animu fub fcmieo 
cozde <jerebat.taeftes illi multipltces erat.no mo* 
niliamo fibulemo balteimo armillc oeerant.*ftedi* 
micttla capitis mirifica,multivniones/adamatefq> 

llll|llll cm 1 6 8 9 10 .1 1. 13 14 15 


tu in oigitis/tft in ferto fuercTFloI&elena pulcbjio 
re fuifle credidcrt/quo oie "|£aride in couiuio iffbc 
nelaus excepit.TRec omatio?e2indromacbe7 cu fa 
cris l&ectozie iniciata eft nuptiis.^nter basi Tka 
tberia perucbia fuinque paulo poft oie fucta/ccfa* 
re m funertbus babuicqui z natu eius mtlitia ante 
fcpulcbeu oonatiiKqjuts infate.|&uius quccp mira 
bilis foime Occus cluccbatufcrioe tft lucretta crat. 
0i8 oe 2Lucretia fcrmo audtcbatbac ccfar.bac ce 
teri comedabat/ituebaf q5.^uocuq5 tllavcrrebaf : 
coi ocft fcquebaf aftatiu/IR a ficut ^epbcus fouo 
citbare ftluasi faca fccu fert trajciflcSic ifta boies 
fuo quocuq^volebat ttuitu Oucebat.lglnus tn inter 
illos plus cquo iu tlla ferebaf j£urtalus fraco:que 
nec foima/ncc oiuitic amozi reddebat tcptu/Buop 
et trigita ano# erat.TB6 eminentts ftature : feo lcte 
grateq^ babitudts.IUuftrib^ ocut : malis ao gratia 
rubefcetib^.ceteris mebzis(no fine quadamaicfta* 
te Oecojts)ftature cozjcfpodetib^.iftcliq curtalcs,p 
prer loginqua militii oee auro wcufli cmt Bic qa 
et oomi abudabM:t t ppteramiamccfsri8 magna 
munera rccipicbattindies omatio* pfpect ib^ fooim 
reddebafclogu famulop ordine pone ouccbatHfic 
murcnulis. nuc auro illitis truiq^ faguine tinctie. 
TRunc ftIisCqWfHni7egat55cres)tej:ti3ven:tb5 vte 
bafO equt tales illi crat : qualcs in fabuus cft ao 
trof avenifle^enonis.lBibil buic ao ejxitandu il 
lum blandu animi calo^e(que amozemvocantOpter 
ociii oeerat.SeOvicit iuueta * lujcus.tum leta foz* 
tune bona/quibus illc nutrif.Tflec potes j£urialus 
fuiutt Hucrettavidtt/ardere puella cepifcbercnfq^ 
vultu/nibtl fatis vidiflc putauit. iBec impune Oilc* 
%it./3ira rcs . &>\\\xi cgregia fo<ma iuuenes . fco 


llll III! Illljllll lllljllll lllljllll lllljllll llll 
llll|llll|llll llll 

cm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IZ vnu bftc &ucretta:plures boneftt cozgie mulieres 
fco bancvna £urialus fibi oclegtt . Wo t atncn bac 
iofa oie:vel m fe f lama 2.ucretia cosnouit£urialt 
vel vlle 2Lucrctte.Seo amare fe fruftra vterq^ puta 
uit Ut igtf ceremontis facro Cefaris capiti gactis 
modus fuit:et tlla oomu reuerfa in £umlu totaun 
^ucretia totus £uriaUis ferebat«auts nue 24g 
bcs et 'i^ziamt fabula oemereti ^nter quos notttt 
am vnmofqi gradus vicinia fectt : quippe oomos 
babuerc cottcjuasXepozc crcutt amo* . Bii nulqj 
fc pziusvideratmec fama cognoue*at.ikic franco: 
illa tufca fuit.ncc Unsue commerctu intercemt: fto 
ocuUs tantu res acta eft:cum altcr alteri placuiffct 
cSaucia ergo graui cura Jtucretta: et \®\e capta 
ccco:iam fe marttata obliutfcif. Vtrit odtt: et alens 
vulneruvulnus:inftjtos pectoee tenet £urtalivul* 
tus.mccvlla mcbzis futs qutete p2ebet:fecuq5(ne* 
fcio qo obftat ) ait:ut amplius berere viro nequca: 
nil mc iuuat cius ampte;cus:nil oblectat ofcula:fa* 
fttdiuverba ingerut.-|£ere0nm femg ante oculos e 
tmago qutbodte ^pto^ crat Cefari.£]ccute conce* 
ptas e cafto pectoje f lamas. ©i potes infelij: . ©t 
pofle no cfle egra ut fuVlRoua me vis inuita trabit. 
2lUuO cupido fuadet:aUuO mens.Scio qo eft me* 
lius:qt5 oeterius eft fequoz.s9 ciuie egrcQia ac no 
btlts:quio tibt cu perccjrino eftiqo in eictraneovre* 
rtsi «auio tbalamos aliene cocipisvzbis i ©ivmi 
faftidis:bec etia potcft oare terra qt5 ames S5 bev- 
mibuquena tUtus eft faciesi qua non moucat eius 
foema/etas gemts/virtusiCerte meapectoza mo* 
uitxt ntfi fert ope/Oifpereo.BiJ melioza oet. "Elab 
p;oda ecjo caftos bfmeneos j mecp adueneCnefcio 
cui)credliquivbi abufus me fuerit/abeat :virq5 fit 

alterius/et me pene relinquat.£5ec» non is eft eius 

vulmemo ca nobilitas animividcf x nec gratia foz* 

mc Ula eft/ut timea fraudes:? amo?is obuia noftri 

oabit ante ftde.Cur tuta ttmeai Scciugar/et omne 

moza peUa.£go quoq^ ita fum pulctea: ut non me 

minus illevcltt:qua ego ipfu cupia.25emg fe mibi 

oabit:fi femel ao ofcula fuerit receptus mea.«2luot 

me ambiut pzoct quocuq^ pergoi ^uot riuales an 

te fozes ejxubat measiBabo amozi opera:aut bic 

manebit:aut me fecu abiturus abducet£rgo cqoz 

matre/etviru/ct patria relinquai£5eua cft matent 

meis femg ifefta gaudiis. tairo carcre 03 potiri ma 

lo.-/£atria tllic eft:vbi oelectatviuere.St fama per 

oami &uit> mibi rumozes boitmquos ipfa no audi 

amiTRibil audet qui fame nimis ftudetiJbulte boc 

alie fecerut.ir>api Ifcelenavoluitmo tnuita afpozta 

uit -|^aris.^uio Slriadnareferavel -dbedeai iRe 

mo crrate arguit qui cu multis crrat.©ic2lucretia 

«nflec intra pcctue minozo. incedm nutricbat £u* 

rialus.^cdias inrer Cefarw curiact £umli 00 

mu TLucretiz edes babuit . lHcc palactu £urialus 

peterc poterat:quin illa ejc attts fe oftentatem fene 

ftris baberet in oculisSeo erubuit fcmp Xucretia 

cum £umluvidit:que res Ccfare ttedit amo?is co 

fcium. Bam cum e% fua cofuetudineinuc bucmunc 

equitaret illuc : ct bac fepc tranfiret : animaduertit 

mutari femina £urialiaduetu:qui ftbi(quafi Bctn. 

uiano 2lkecenas)aftabat.Hc» queverfus.£n £uri 

alemccinevzis feminasi^ulicr illa te ardet. Se* 

mel tanqs inuideret amati/vbt ao edesLucretteve 

tum eft:£uriaU oculos pilleo cote;cit.Bec videbis 

— CM 


1 


— O 

— CM 


I 

■ 


II llll|llll llll| 

18 19 


H 
1 


r- 

— -— i 


1 


— <H 


1 

■ 


— i-H 


1 


i-H 


■ 


— t-H 
= (M 
— i-H 
= i-H 

— rH 


1 
1 
■ 


= O 
t-H 


1 


— — 


■ 

■ 


~ — co 


■ 


=— r— 
=— V£> 


H 


=— ir> 

= — «m 


ro <N cm I 6 7 y 9 10 11 12 o lllljMII lllljllll lllljllll lllljllll lllljllll llll 
1 "II 

13 14 IZ (inquitoqo* amas:ego boc fpectaculo fruar.2:o£u 

rialus.sauio boc figni eft CefariTftibil mibi curn il 

la:feo boc facere incautu eft/ne circuftates in fufpt 

tione adducas.£rat £urialo fpadic cquus/ardue 

ccruicis/anguftiq^ capitis:quem % bieuis aluus % 

obefa terga fpcctabile reddebant/animofo pcctoie 

tbozis lu;turiante.qui fonantc ruba ftarc loco nefci 

ebat Iftutabat auribus % collectu frcmes voluit fub 

naribus igne.Bcnfa iuba:et oejctro iactata recube 

bat in arm o£t cauas tellure folido comu gramter 

fonabatvngula.Stfis illi ficbat £urialusvifa Jlu 

crctia.i&ue UcetCoum fola fuit)claudere viam t*cfti 

naffet amoeimt tame illu afpcjcit / nec modu flame 

nec fibi ponebat . SeO ut ficcus ager / qui admiffo 

igne coburtf/fi cozi pcrflat alttus flamafcit.Sic i\\ 

felit 2Lucretia ejcardebat. Jta eft fane ut fapietib^ 

videtlfeumiles tantn cafas inbabitat caftitas.So 

laq5 pauperies affcctu fano tcncf /et que Oomus fe 

fe coercet modico . Biuites cdes ncfcit pudicitia. 

^uifquis fecudis rebus cxulm/ lu%u fluitfepcr* 

q5 infolita. appetuvoelicatas eligit oomos: t pcna 

tcs magnos.Birafoztune comes libido.^ntuens 

igif £urialu cpfepe trafeunte Xucretiatnec ardoze 

copefcere potes.oiu fecu cogitauit cui fe patcface* 

ret. TBam qui tscitue ardet/tmgievnf . £ratinter 

viri feruos Sofias teutonicus:fenejc/bcroc& fidue 

cui ia feruicrat oiu Ut>eraliter.bunc agsredif amas 

plus nationi qs bomini credes.^bat magnavpceru 

ftipante caterua per v*be Ccfar.^J aq5 2Lucrctte oo 

mu pteribat:quevbi adefle £urialu cognouikHo* 

efto(tnquit)©ofia/paucistevolo . ^efpicc OeozfS 

eje feneftra.Bbina gentin inuetus eft buic fimilis * Wdcmut ote calamiftrati funt/erecti/eminetibue 
bumcris.Sfpice cefancs i madido cirro coto?to0 
crinea ^b.quales faciesioee lactea colla fcrunt. 
jauo fefe oic ferutmcp fojti pectojci 2UiuO eft boc 
boim genuo qj terra noftra,pducat.femen boc oeo* 
rn eft.aut celo mifla^geniee.^ fi ejc bii© mtbiviru 
fomma oediffet.ntfi tcftee oculi effet/ nuc$ ttbi uar 
ranti bcc credidtffeVet fi fama fuerit p?eftare oibu© 
getibu© germ ano0:Credo fubiecta bo*ee plagam 
vc frtgo?e magno albedine mutuare 55 co noftin tu 
aliquo9'.cpplunmo0 inquitSoftas.^U 2*ucretia. 
£urialu fracone noftiiCancp me att ©ofia©: Cur 
ramen boc roga©'. Bica inqutt Jtucretia .©cio cp 
in apertu non tbtt.|^anc fpem mtbi tua bonitao fa 
cit.£]c bi0 qui Cefari aftant/nemo eft mibi £uria 
lo gratio?.In bunc antmus meu© comotu© eft / ne* 
fcio quibu0 e?:uroi flamis . nec illum obltuifcimec 
mtbi pacem poffum Oavemifi ei me facio nota *|fca 
£e(o?o)£5ofta:c6ueni £urtalum:oic me ipfu ama* 
reaul vofo ep te amplwemec tu fruftm boc nunciu 
fmcs.&uio audto refert&ofiaei l&eccinc me fU 
gitia facere/aut cogitare.0 bera:p?oda nc ego oo 
minuiiaqs fenejc incipia fallere : quoo iuucni© ab* 
bozwiiiauin potiu© clara pzogenics buui0v?bi0. 
£ptirpa ncfXdas fiammas e cafto pectoje.Be ob* 
fequere oire fpeuejctinguc tgncm . Bon cgrc amo= 
rem pellit:qui pzimie obftat tnfultibu© . i^ui oul* 
ce malum blandiendo nutrit.oiri et infolenti^ oo* 
mini fcruitutt fe oatmec cutn vult ejccuterc iugum 
poteft.&uiOifi boc refciret maritu0 . \focu cnxibus 
te ille lacerarct modi0.TRullu0 otu Uti pot amo*. 

%$ce wquit JUcretia.TRibtl loci terron eft.Btbil w ■ 


i * 

timet:qui no timet moa. iauecuq5 oedertt e^ttum 
cafus fera.«auo mifera ggi0 Sofias retulif. oomu 
tfame reddes:folaq5 tui generis eris adultera. Xu 
tu cfie facinus reris;mille circa te oculi fittURo fi* 
net geitrijc occultu fcelusmovirmo cognati: no an 
cille:ferui ut tacelt:iumeta loquenf :t cancs: ipo* 
ftcs:et marmoza te accufabut. 2ltq5 ut celas oia:Cq 
videt oia)celare no potes oeu.oifce <$ pena pjcfes 
cofcie mettoft animus culpa plenus feq5 ipfum 
timeemegata eft magms fceleribus fides. Compc 
fcc(obfecro)unpii amoite flamas £rpelle facinus 
mente cafta bo«idu:<dbetue cocubitus nouos mt* 
fccre tbalamis mariti. ©cio rectu efle ofi oicte re* 
tulit 2Ucretia:feO furo? coq\t feq peio2a.©citam* 
mue quitu pcipitiu inftat:et ruit fciee. Vinctt z re 
gnat furo2:potefq5 mete tota ofiatur amo:.©tat fe 
qui qo regnu iubet amojis.lRimte beu nimis rclu* 
ctata fu fruftra:perfer (fi mei te miferet)nuciu. Inge 
muit fup bte£3ouas:perq5 bas canas fcncctutc co 

ma0:fefluq5 curte pectusx fida que pbui tuo gene 
ri fcruitm/tc pcox fupplet fifte furo?e:teq5 ipfa ad* 
iuua:*(Hr0 fanitatte eftvelle fanart.lLu ^ucretia. 
IR6 010 Cait)isenin reliqt pudoz.-tfbarcbo tibi fofia: 
% amoje q tegi novultvinca.vnicu cffugiu e buiu© 
malumozte ut puexm nefaQ.dztterritue bac fofiae 
voce/moderareCinquit)beramette cffrene tpetu© : 
coberce animoo.lRucvita e© oigna/quia te nece oi 
gna putao.iBecretu eft ait Xucretia mozi.Hdmif* 
fij fcelu© Collatiniv^oj/gladiovmdicauit/cgo bo* 
neftiu© puenia mozte comittedu .«£3enu0 leti qro : 
iaqueo/ferro/pzecipitio /veneno/ vindicare caftita 

temlicet:vnu bo?um agsrediar.lRon patiar inquit 
Sofias.St Lucrctia.Si quis mozi ccftituttJ.pbt 
beri non poteft.ait. 'i^oztia catbonis mo?tuo bm 
to/cum ferru fibi fubftractu eflet; carbones ardcn 
tce imbtbit.£i tam ,pteruus(inquit Softas)incu 
bat meti furoz tue;vite magis 03 famc pfuledu eft 
f allac fepe fama eft:que tnalo melto*:bono peio* 
nonnu$ oatur . £ctemus buc £urialu: et amort 
ope?a oemus*3keus «it ifte labo^ttbtqs (nt falloe) 
rem confecta oabo.l&is otctis incenfu aim tnfla* 
mauit amoze:fpcmq5 Oedit otibte mett. SeO 116 il 
U animus erar.ut q6 oicerat eflct facturus.iBiffa 
re ammu feie querebat:furozeq5 iminuere . ut fepc 
tcpus ejctingutt f lamas/et adtmit egritudine oi* 
es.ifjeifttmauit Softas falfis gaudtis puella peo 
6ucere:oonecvel Ccfar abirct:vcl mens tlltus mtt 
taretne fi negaflcfcaltus nucutsquereref/aut in fc 
manus mulier inuceret.Sepe itacp irc at<$ redire 
fe finxifcct illu gauderc amoze fuo;i tps idoneum 
qucrcrc: quo inuicc affari poflent/Dixit . ^nterdu 
no fuiifc loqucdi opoztunitate. nonucfr fc mitti c% 
trav?be ftudmfcac in reditu gaudia oiftulit&ic ot 
cbus multis; egrotu pauit aium.£t nc pcr oia mC* 
tirefcfemcltantuadoifus £urialu.id 03 Uc oile* 
ctus es att.Bec illi qucrcnti quio boc eflet/rndit. 
2lt £umlu0 fecrcto cupidinio strcu gcuflusmul 
lam mcbzts quiete oabat. Igne furtiuo populantc 
venas:qui totas penitusvo?abat medullas.lfton 
tamen ©ofia nouifcnecLucretie miflu putautfcut 
oes minus fpci babemus/03 cupiditatts.l^tc vM 
arde" fcvidifcoiu pmdetia fua admtratus cft/ feqj 
multoties increpautt . £n £urtale/4o fit amozis 
iperiu nofti.L6gi luctus/teeues rifus/parua gau 


t llll llll MlijllM IIMjMII llll llll IIMjlMI llll 
IMI|MM|IIII 1 III 

cm I 6 8 9 10 11 12 13 14 IZ ^. ) i 
i i 
biaunagni metus.Seper mozifci nuqj mo?tuus e* 
qui amat. ^uib rc bis nugis immifceas iteruiSt 
cu fe frttftra nitivide't.«auib tande( ait) incaflu mi 
fer amou repugnoiBu me licebit qtf Iuliu licuiti 
qt> 2Ue;cadruiqt5 |&anibalei"£tiros armatos refc 
ro. 2lfpice poetas. Virgilius pcr fune tractus: ao 
media turrtm pepedit:du fe muliercule fperat vfu 
ru amplc;ctbus.£;ecufet 4s poetamt latfozisvite 
culto?e.^uio bepbtlofopbis bicemus otfciplina 
rum magiftrts:i artis beneviuedi pzeceptoeibusi 
2lriftotele tancp equu multer afcendit:freno coer* 
cuitii calcaribus pupucjit.biis equa poteftas eft 
Cefari.lkaubveru eft qtfvulgo oicifctfto bcne co 
ueniut nec invna fcdc mozmt : maicftas ct amoz. 
l^uis maioz eft amatoe:q5 nofter Cefari ^uoties 
btc amou' opera bedit lk>crcule(oicut)qui fuit fo? 
tiffimus:x certa beo^ foboles:pbaretris i lconis 
fpolio pofitis:colu fufcepifle: paftuq5 aptari bi$U 
tis fmaragdos:?: bari lege rudibus capillie: % \m 

nu qua claua Qcttarc folcbattppcmtc fufo bujafle 
ffla.*Baruraus eft bcc paffio.Sentitignes genus 
aligeru.TR.a niger avtridt turtur amaf aue.£t va* 
riis albe iungunf fepe colube.fiverbo# memini; q 
ab"|^baone ficulu fcnbitSapbo &uib qnadrupc 
bes referai^ouet pzo coniugio bclia iumcntu.tt 
midi certti pzelia pofcut:i cocepti fUroeis bant ft^ 
gna mugietcs.vzuf bucane tigrides.Vulnifictts 
aper oentes acuit.'j£eni quatiut terga leones: cu 
mouit amojrardct infanc poti bclue. Bibtl imune 
eft.nibil amoei uegatfl.^diu parit cu iufltt amo*. 
Iuuemi feroces pcitatflamas : Senibufqs feflbs 
rurfus e^tictos reuocat calojes.t&irginu ignoto 


M ^m \ ferit i$nt pcetue. ^uto ergo nature legibus reni 
tar<^iavtncit arnom nos cedamus amotiilfeec 
vln finnata funt:lena querit:cui ceras ao nupti fc 
rendas committat.mtfus butc fidus comes fuit: 
barum rerum callidus magifter. bic pzouintia fu* 
fdpit:mulierculaq5 conducit: cui Uttcrc comnut* 
tuntur in banc fententiam fcripte. 

f Slutare te&ucretia meis fcrtptis:fi qua mi 
bi falutis copia fo?et:feo ots tum falue/tum 
vite fpes mee / ejc te pendct . £go te magis qj mc 
amomec tc puto latere men ardozem lefi pcctozis 
Indejctibipotuit eflevultus mcus fepe lacbeimis 
madidus:t quevidente te emift fufpiria. f er beni 
gnc tc pcoz 9 mc tibi aperto.Cepit me oecus tuu: 
vinctuqj tcnct ejrimta qua oibus pftas venuftatis 
gratta.^uio eflct amo? antea nefciui . Zu me cu= 
pidinis ipcrio fubiedfti.-|fbusnaui oiu(fateoj) vio 
lcntft ut cffuscreoominu.feo vtcit meos couatus 
fplcdoz tuus.Bicerut oculop radij : qbus cs fole 
potcntioz . Captiitue fum tuus : ncc mci ampliue 
compos.Cu mihi ct cibi % potue vfum obfluMi. 
Ce pice noctcfqj amo/tc beftdero/tcvoco / te ejc* 
pecto/tc cogito/te fpcro/oe tc mc oblccto/tuus e 
animus/tecu fum totus.Cu mc fola feruarc potes 
folaq? pdcre.£ligc bop altcrmz quio mctie babc 
ae refcnbe.Tflec ourioe erga mcverbis cfto: $ fue 
ras oculis quibus me coUtgafti.lR6 peto rem gra 
oenuut alloquendi te copuf babea poftulo:boc ta 
tumvolut Ittterc mee:vt que fcribo Oicerc poflim 
coza.boc fi oasviuo % felicviuo.<5i ncgas:e;ctin* 
Quitcoi meU qo" te magisqj me amat.ifgo me tibt 
% tuc comedo fidciVale ate mttvite fubftdiu mec 

Illl IMI MMjlMI MMjllll llll llll llll llll llll 
■ m |NN| 

cm 6 7 B 9 10 11 12 13 14 IZ *-, 


I '■ ■* 

\f •Beybi gema fignatae acccpit lena : fcftino 

gradu lucretia pofctoeacp fola tueta: bac ti 

bi epiftola(inquit)tota cefarca nobtlio* % potetioj 

curia mittit amatozmtqj fui tc mtfereat/magnie p 

cibue rogat.£rat lenocinio notata mulier: nec it> 

lucretta latcbat: pmolefteq^ tulit / infame femina 

ao fe mitti.2ltq5 in eaverfa: que te(att) fcelefta in 

banc oomu audacia oucit'. ^ue te oemetta adire 

mea pfentia fuafir.Cu nobtltu cdce igredt: tu ma 

tronas tetare potetes/etviolare audee legitimaa 

Ucz&.Vm me contineo/quin capillos inuole tu* 

oa.Cu mtbt oes Uttera9:tu me alloquaris : tu mc 

refpicias : Iftifi plus qi5 me oecet attedere cp qtf ti 

bi conuenit : cmcerem bodie/ne poftbac tabellas 

amatozias ferrea.I ociue vencfica:tuafq5 litteras 

tecu Oefenimmo oa potius ut lacerem/igniq^ oc* 

oam.Srrtptefq5 papiru/in partes oiuerfas fcidtt: 

ct calcata fepe pedtbus atq^ confputa/in cinerem 

^piecit. Hc fic oe te fumi fupplicium lcna oeberet: 

igne $vino oicjmo?.£?eo abi ociue/nc tcvir inuc 

mat mcuetct quae tibi remtfi/oe tc pofcat penag. 

Cattetoq5 admodu/ne ante cofpcctu redeas meu. 

Cimuiflet talia muuenfeo bcc matrona^ nouerat 

mo:cs:t intra fc inquit.lRucvt0 majcime / quia tc 

nollc oftc<Me.tfhoxc& ao iHaV//barce(incjr)ona pu 

taui mc bene facd/tibiq^ placitu iri . £3t fccus eft/ 

oaveniaipaidetiemecBi non vis redca/parebo 

Cu quc oefpicias amato?e7videris. 2ltq5 bife ot 

ctie/c confpcctu receflit.£urialo aute inueto:ifte 

fpira(iqutt) fetijc amatozrplue amat multer 63 ama 

tunfeo nuc no fuit refcribedi ociu. Inuent meftam 

Lucretit.2ltvbi tc nomino:tuafq5 litteras oedo: 


brlarevultfi fecit/milliefq^ papvtu baftauit.TR e ou 
bita:mo;c refponfu oabit£t abies vetula / cauit ne 
ampuus tnueniref :ne pioverbie rcferretverbera. 
c2lucretiavero poftcp anue euafit:fragmeta pqui 
rcna epiftole:parttculae quafcp fuo loco repofmt : 
% laceraverba cotejcuifciamcft legibile creograpbu 
fecerat.qo* poftqj milliee legit/milliefctf oeofcula * 
ta eft:tandeq3 inuolutu frndone inter pciofa toca* 
lia collocauit.£t nunc boc rcpetene/nuc UIuo ver 
bu:maio?e bo?atim bibebat amo?e£urialoq5 refcri 
bere ftatuit:atq? buc tn modu oictata epiftola mifit 
cIBefine fperare qtf aflcqui no licet £urtale: par* 
cc litteris ac nuciis meveicare . Tftec me illarum c% 
grcQC crediro/que fevendut.TR6 fum cpputao : ncc 
cui fumittere lcm oebea©. ^uerc alia inceftanda : 
me nullue amo: nifi pudicuo fequatCu alii0(ut li 
bet)agito.£j: me nil poftulcs:tcq3 me indtgnu fci* 
ae.Vale. 

b £c epiftola $ute ottrio? curialovifa eft ? co 
traria lcnc bictistvii temc oftcditvltro citio 
q5 littera© mtflirandUflcc oubiteuit £umlue crc 
oere/cut fide 2lucretia pbuiflet . feo angebatur/qa 
fermoni© ^talici nefctu© erat.3deoq5feruenti ftu 
oio curabat edtfcere.£t qa fcdulum facicbat amoz 
bzeui tcpozc ooctue cmfiufolufoj fibi Oictauit epi 
ftolastquipzius ab aliie mutuabaf quicqo etrufco 
fermone fcribi opotfuit.iRefp6dit crgo TLucrctic 
ClH il fuccenfcndu eflc fibi;q> infame miferar femi* 
na:cum to fe percgrinu lateret : qut vtt alio nuncio 
nonpoterat:mifltont0 amoze fuiffc caufa: qut ntbtl 
quereret inbonefti.Crcderc fc fozc pudica/caftifli* 
maq5^ idcirco maion oigna amozeJnfolentem 

b.i 


k ■r 
llll IMI MMjlM! MMjllll llll llll llll llll llll 
■ m |NN| 

:J1U 6 7 y 9 10 11 12 13 14 15 II II 


» II 


1 M fcmina7bonoufq5 fui,pdt0a:nedu fc non otlig&feo 
matimo odio,pfequi.'|£udicttia naq3 amiflamtl ee 
qt5 in femina comcndet^ojma cflfc oelcctabile bo 
nu:feo rragile caducuq^xt cut(mfipudo2 afiit:)ni* 
bil pzccij octur.iiluc pudtcttia fo?mc adiujcermea 
oiutna eflc muliercipfavtraq? oote pollente fcire : 
ac,ppterea coli a fe:qui nibtl ab ea petcret Ubidmo 
fum aut offuturu famc^ptarc fe tatum alloqui:ut 
ammu fuuiqui fcnptis plenc oftedi ncquit:) verbts 
apertar.Cuq5 bts litteris munera mifit: no folu ma 
teria:feo etia opere pciofa.c 2io bcc ^ucrctta fic 
rcfcripfit.21ccepi Utteras tuas.3Jaq5 nil aplius oe 
lena quero2.^6* mc ames no magnifacio; quta nec 
pzimus C6 nec folus/que mca fomia oeccgit~3kul 
ti ct amauerutt: amat me alij:feo ut illop/ftcs tuue 
crit labozvacuus.l&abereverba tecu nec pofiu ncc 
volo.^nuenire me fola(nifi fias brzudo)n6 potes. 
Wtc funt oomus ct aditus cuftodia claufi. iflbune 
ra tua fufcepitquia oblectauit me opusillop;feo nc 
quio tuu gratts apuo mc fir/neuebocptgnusvide* 
atur amozietrcmitto ao teannulum/que matrt mcc 

vtr oeditmt apuo te quafi pzectu fit veditozu toca* 
liu.Wec cnt mtnozis eft gema eius qs munus tuum 
tglalcclkis £urialus ftc replicauit. 

2lgno mibt gaudio fuit cpiftola tuatquc fi* 
m nem querelis facit oe lena.£eo angit me q> 
amoze paruipcdts meu. TBam etft te plures amant: 
nullop tame tgnis coparandus cft mco. 2lt tu boc 
no credis:quta loquincqueo tccu:io fi oarefmo mc 
cotemneres:£>vrina fiert poflcm brzudo:feo Itben 
ttiis trafftmnari in pulicevellemme mibi feneftram 
clauderes.2lt ego no y nequess: feo q? nolis oq* ■:i:. 1 

!lli|MM 6 8 9 10 11 1 n 13 14 15 


leo.Bam quto ego nifi animS refpicio.ftb mi 3Lu* 
cretia:quio otjctt te nollc'. 2ln fieri poffit : me nolis 
aUoqui:qui tuus fum totusi^ui nil magis cupio: 
qmi ttbi gcrere moze.&& fi iubes in igne ire:citius 
obedia 03 pzccipias.il&itte obfecroverbi» boc . Qi 
no oatur facultas:afiitvolutas tame.Be mevcrbis 
eneca:quevita oculis mibi pzebcs . 53 1 non placet 
me alloquiu petcre(quia no fit impctrandu): obfe* 
quar.Seo muta fententia tlla:qua meu labo?emva 
cuu otjciftt futuru.Slbfit bcc cruddttasnnitto* cfto 
amati tuo.Si pergis fic locmi/fies bomicida.TRec 
oubita:f acilius tu meverbis interimeres/qj alius 
quiuis gladio. ©efino iam plura pofccre : ut reda* 
mes tantu poftulo.Bibil eft qo" obiiciasmcmo po 
teft boc,pbtbere.Bic re me amarez beatus fu.&u 
nufcula mea quouis modo apuo te fiut/gratum eft 
3lla te aliquado meiadmonebut atnous.Seo par 
ua illa fucr ut:et mino?a fut que nuc mitto : tu taine 
noli fpcmcrc qo* amato* oonat. 21baio?a indies cj; 
pafra bebet afferrixum adcrutc%. mc recipies %n 
nulus tuus nuno$ ct oigito meo recedcttt illumvi 
ce tua crebzts ofculis redda madidu."£lale oelicifi 
mcu:et mibi qt5 potes folatium oato. 
f *§c cum frcquenter rcplicatuin cffet: % bfic 

mndcm modum Lucrctia ocdit cpiftolam 
C^eUem tibi £unalc mojegercre:tcq5(utpctis) 
amoeis mci participc facere:Bam io tua nobtlttas 
mcrctur:et mo:es tui oepofcunt : ut incaffum non 
ames.Caceo quantum mibi placet fo?ma tua/TpIc 
na bentsnitatis fgcies . <3co mtbi uon cft vifum tc 
ut otltgam.lftofco meipfam:ft amarc incipiam: nec 
modum ncc rcsulam feruabo , £u btc oiu elfc non 

b.it. 


Illl Mll MMjllM IIMjMII llll llll llll llll llll 
llll|llll|llll Mll 

cm I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IZ 
1 


1 


I potcsmcc ego te poftqj in luduvenerim/poflem ca 
rercCu mc nolles abducere:at ecjo nolle manere. 
<3feonet me multaru ejccmpla : que per peregrinos 
amates ocferte funt/nc tuu amoze fequar.Iafon me 
oeam(cuius aujcilio vigile tnteremit ozacone -tvel 
lus aureuafp02tauit)reUquit.£radedus eratCbe 
feus minotauro in efcam:feo Sriadne concilio fre 
tus euafit : illa tamen oeferta apuo infula oeferuit. 
^uio ©ido infeti]c/que,pfucju recepit £nea . iRu 
illi perccjrinus amoz interitu bcdit&cio quatt pe* 
riculi eft amoze ewraneu admittercTBcc me tantis 
obiicia oifcriminibus.Vosviri folidioeis eftis ani 
mi:furo?eq5 macjis compefcttis.f eminavbt furcre 
incipit/fola potcft mozte aflequi terminu.TR6 amat 
fco infanifit muueres:et(nifi cowefpcdeat amo*)ni 
bil eft amante femina terribilius.-|£oftq5 receptus 
eft tcjnismec fama curamus necvita/Slnicu reme* 
oiu eft/fi copta fit amatCBam quo macjis caremus 
macjis cupimusmec oifcrime timemus vllu / Oum 
noftrc Ubidinifatiffiat.iJB>ifc»i ercjo nupte/nobili/Oi 
mti/confulta ctt amojivia pdudere: et tuo pfertim 
qui non poteft efle oiuturnus.TRe vel lfcbodopeya 
"{fcbilus oicar/vclaltera<3apbo.Ideo te ozatuvo* 

lomcvltra meu etpofcas amoze:et tuu ut paulatim 
copzimas/eictincjuafqj.iRam io eftvfris qjfeminis 
multo facilius.lRec tu fi me(ut oicis )amas : io c% 
me querere oebes qb* mibi etftto fit:'|fczo tuis oo* 
nis rcmitto aurea cruce marcjaritis o*natam:que li 
cct bzeuis fitmon tamcn p?ecio caret-^ale. 
CTRon tacutt £urialus bis acceptis : feo( ut erat 
nouis fcriptie incenfusocalamft fufcepit : atc$ fub 
bac fornia oictauit epiftolam. 


tv s 2Uue aie mt 21ucretia:quc mc tuis litteris fal 
uu facis: ctfi uo nibtl fellis imtfccas : feo boc 
(fpero)me auclito oetrabes.Henit mcas in manus 
eptftola tua claufa:ct tua gema fignata.l&ac % legi 
fepc:et oeofculatus fu fepius : feo bec aliuo fuadet 
qj tuusvidef animus ruifle.iRogas mevt amare oe 
fina:qa no ejcpedit tibi peregrint f lamas amozis fe 
qui.£t ponis ejcepla oeccptaru:fet> boc tam ozna* 
te culteq5 fcribis/ut mirari magis ct amare tuu in* 
geniu oebe&cp obliuifci.«auis eft tlle qui tuc ama 
rc oefinat:quado pmdetioze et fapientioze animad 
uertit amic&Si meu iminucre amojevolebas : no 
opoztuit ooctrtna tua oftedifTe.TRam boc no eft in* 
ccnfu ejrtinguere/fco igne majcimu ejcparua cofla* 
rc fatulta.^00 oum lcgi magis e^arfi/ videsfozme 
tue pclarc t boncftati coiuncta cfle ooctrina.Her* 
ba funt tamen qutbus rogas/ut amare oefifta.ifco* 
ga montes ut in planuveniat:atq5 fontes fua repc* 
tant flumina:tam pofle ego te no amare/cp fuum re 
linqucrepbcbu6curfum.Qipomt carcre lumbus 
Qcytbic monf cs:aur mam pifcibuetmt fcrie fii * 
ueyoterit ct obliutfct £urialus rui.1flon eft peonu 
virtsdtt rcris 2tucretia)f lamas ejctinguere . TRam 
qo" tu noftro fejcut aflcrtbis:plcriq5 vcftro afltgnant 
£$5 uolo boc ccrmmc nuc asgredi.Zlo ca me refpo 
t>ere opoztetquc tn aduerffi rctfultfti . ^dcirco eni 
nolle te mibi tam «wefpondere amanti ftgnificas: 
quonia" multas peregrmus amoz oecepitwplacfr 
ponis.Seo pofle ego plures referre/quos femie re 
ltquerut.£rotlu (ficut nofti)-||S?tami filiuCb?ffets 
fcecepit.Beipbebu lfcelena,pdidit.amates Ctrcc 
fuos medtcametisvertebat in fues:atq5 in aliarum 

b.iii 
llll MM MiijlM! MMjlUI llll llll llll llll llll 
■ m |NN| 

cm I 6 7 y 9 10 11 12 13 14 15 1 
tcrga feraru.Seb tniquu eft ejc paucop cofuerudie 
totux-ulsue cenferclR am fi fic pcrsimu©:* tu pzo* 
ptcr ouos trcfuemalos aut etia oece/viro© oee ac 
cufabis/bozecbtfq^xt^ptcr totide fcminas cctere 
omnes erut odio mibi.^uin potius alia fumamus 
ejcempla.aualie amo*2intbonij Cleopatreq5 futt 
et aliou /quos epiftotc bzeuitas refcrri no finit. S5 
tu €>utdiu legtfti:inueniftiq5 poft Croiam oiruta ; 
acbtuop plurimos oum remeant peresrtnis reren* 
toa amoztbusntunc^ in patrta reuertiflc Ikeferunt 
nanq5 amatrictbus fuis:carercq5 pottus nccctfan* 
is^oomo/resnis/T alii© que fut in patria cuiq^ gra 
ttflimavoluerut/qj amica© relinquerclkec te rogo 
mt Lucrctia cogiteomo illa que noftro amoei funt 
aducrfa/et quc pauci fecemnt.£$o ea mente te fe* 
quo2:ut ppetuo te amem:fimq5 ppetuo tuu© . Iftec 
tu me peresrinu oijceriomtasi© nanq^ ciui© fum/qj 
qui bic nafciklRam illu cafu© fectt ciuem :mevero 
electio.lRulla mibi patria erit/nifivbi tu fis.et r qua 
ui0 aliquado contingat me binc abirc": reditus ta* 
mcn fcftinus crit . TBec ego tn Ceutonia reucrtar / 
nifi re0 copofituru© ozdtnaturufq^/ut tecu effe 03* 
oiu pofiinufacil e manSdi apuo te reperiet occafto. 
ilkulta bit© in partibuo Cefari© negocia funt: bec 
mibi comitxi etpedicnda curabo.llliic legatioe ru* 
gannunc munu© ejterccbo.tSlicariu in ILufcia Ce* 
fare babere opoztet.banc ego pzoutncia impctrabo 
TBe oubita fttauiu meu Lucretiamteu co?:fpc0 mea 
gitviuere abfq^ cotde ponu/te et relinquere poffu. 
Sge iam tande mifercre amamte tui/qui tancp uijc 
ao folem eliquefcit.C6fidera meo© laboie0:et mo* 
ou iam oeniqjmeis martfms ftatuc^uio me tam rv oiu cmcns',^b\xox ego mei qui tot mala cpeti po 
tuertm:qui tot noctes tnfones oujci/qui tot iciunia 
tollmuiMidc qj macer fmcp pallidus.*|^arua res 
cft que fpiritu alligatu cozpo^i oetinet . Qi tibi aut 
paretes aut filtos occidtflemon poteras oe mc ma 
ius qj boc eft fuppliciu fumercSi fic mc punis/qa 
te amo:quio illi facies qui tibt oanum oederit/aut 
malumiSb mea &ucrctia.mea bera.mea falus.mc 
um refugiu:fufcipe me in gratia : ocmii refcnbc me 
tibi cbaro effelBibil aliuo volo:ltceat me oicere/fer 
uus Xucretie fum.£t regcs et Cefares amant fer* 
uos/ vbi fideles nomnt.lBcc oij oedignant cos re 
Oamare qui amat.*Slalc fpes mea:meufq5 metus. 
t HL turris q fracta interius /inerpusnabiUs vt 
t>ct erterius:fi admorus aries fuerit mor pfri 
Qii :Sic£urialivcrbisJlueretiavicta e*||boftq5 eni 
fedulitate amantis aperte cognouit: z ipfa OuTimu 
latumpatefecitamo?em:atq5bus Utteris £urialo 
fic aperuit. CTBon pofliim tibi amplius aduerfari: 
ncc tc smpliu0£unale mci amozis cxpertem babc 
re . Wcifti ianq^ fum tua . dbemifcram: quc tms 
fufcepi litterasmimium multis etponenda fum pe 
riculis/nifi tua me fides et pjudcntia tuuct."3*lide*> 
ris fcrues que fcripfifti.3Jn amo*cm iam ruuvenio: 
fi me ocfcns/z crudelis/i pzoditoz/z omnium pcf 
fimus es.«f actlc eft femeUam Oecipere: feo quanto 
facilius tanto turpius.Sdbuc rcs integra cft:fi pu 
tas me oeferendam: oictto anteq? tnagis amoe ar<* 
Oeat.TBcc incipiamus quoo poftmodum inceptffe 
peniteat.0tum rerum refpiciendus eft finis. £go 
(ut fcminarum cft)parumvideo.£uvir es: te mei * 
toi curam babere opo?tet./8o me iam tibi: tuamq^ 

.Mj. * \ >*, w MM Mll MMjlM! MMjllM MMjlMI llll|llll llll 
llll|llll|llll llll 

:J1U 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IZ 
t 

I 
• ■ fequo* ff dem.lftec tua efle ciipiomifi ut fim perpe* 
cuo tua-^ale meu pzefidium mceq^ oucto*vite 
C|£oft bac pluree epiftole miffevtrinq5 futmec ta 
ardetcr fcripfit £urialue:qj feruentcr 2tucretia re 
fpondit.Bnu iamvtriq^ ocftderiu erat fimul coue* 
niendufco arduu ac pene ipofltbilevidebatur oium 
oculi0 Xucretia obferuatibue. ^ue nec fola vnqj 
egredicbatmecvncp cuftode carebat. TBec tam otlt 
gctcr boue ^unonieargue cuftodiuit:cMkenela 
ue iuflcra t obferuart 2Lucretia.'Eltttu boc apuo Ita 
loe latc patct:femina fua quafi tbefauru cjfquie re* 
cludit:mco iudicio mtnue vtilitcr.Sut eni fcrc ciuf 
modi multeree oeemt io pottfltmu cupiat qo* majrt 
me oenegat*£iuevbivelie nolut.vbi nolie cupiunt 
vltro.£t fi liberae babcnt babenae / minue oelin* 
quut.£;cinde tam facile eft inuita cuftodirc mulie* 
retmqj in feruente fole pulicu grege obferuafle.1Ri«= 
fi fuapte cafta ftt mulier : fruftra maritue nitif ap* 
ponerc fer ttatee eam.S5eo qute cuftodict ipfoe cu 
ftodeei Cauta eft et ab illie incipitvpoz. Jndomi* 
tum aniiml eft muliennuliifq^ frcnie retinendum. 
£rat31ucrette fpuriue frater:buic fepe tabcllaeco 
miferat £urialo oeferedae:bunc ent amous fui co 
fcium fecerat.Cum boc igttur couenif : £urialu ut 
clam oomi recipiat: babirabarcp bic apuo nouerca 

fua 2Lucretie matre:qua B^ucretia fepevtfitabat :et 
ab ea fepiuevifitabaf :1ftec ent magno interuallo oi 
ftabant. &ido ergo ie eratmt claufo in coclaui £u 
rialo^poftcp mater eccleftafttcae auditura ccremo * 
niae ejeiuiffet:2Lucretia fupueniret tancp matre oo 
mi couentura:qua no inuenta rcditii cTcpectaretJn 
terimvero apuo£urialu eflet.*|fcoft bidui* ftatutue 


crat tcrmifius:at bif t>ics tancp annivififunt amati 
bua lonsimt benefpiranttbus bo*e,pducte fut: ma 
le nrnetibus cowepte.Seo n 6 arrifit amatu befide 
riis foztuna:pfenftt nacfc infidias mater : at cpvt t>U 
es venit esrefia oomu pzeuignu etcluftt. ^ut mo£ 
£ urialo trifte nuciu tulit.Cui nd minus 03 lucretie 
fuit moleftu.«aue poftqj oetectos acjnouit oolos : 
bac n6fucceirit:aliaCinquit)asgrediamur via.lRec 
potes erit mater meisobfiftcrevoluptattbu0.*|£&= 
oaluevero amnte erafcquem iam 2tucretia fectt ar 
cbano^ fcium.lRec enipoterat ignitus animusqut 
efcere.£igmficat iQit £urialo/bunc ut alloquaf : 
quia ftdus ftt/et coueniendiviarn pomtmonftrare. 
2lt £urialo no vidcbaf tutum illi fe credere: quem 
.dbcnclao femp berente intuebaf tct fubefle fallaci* 
amverebaf. 

i mtor oeliberadu aute/iuflue eft £urtalus ro 
*. ma peterc:atcp cum potiftce mapmo oc co?o 
mtwnc trafiQcrc&uc rce tum fibi/tum amice mo 
lemffima fuit.§ct> opoztcbatCcfms impcriu fyci 
gtur ergo/moza t>uo? mcnfiu ftt.TLucrctiaintcrim 
oomi manere/feneftras claudere/meftae iduere vc 
ftesroucp ctfre ccrnit.2ibiranf oeemec caufam no* 
fcunt.£5ene ipfcviduevidebanfcetrancp fol ocfccif 
fct/cunctifc putabmt in tcncbzis asere.Bomefti* 
ci qui eam fepe incubante lectulo/i nuncp letavide 
bant:egrttudint iputabanfcet quicqo remcdiop af* 
ferri potcrat perquirebant:©co nun$ tllavel rtfit/ 
veltbalamu ec-redivoluitmtfi poftcp redirc £uria 
lum/et illiCefarc obuia efle cocjnouit.Oc cni qua 
fi e graui fono ejccitata:lucjutoivefte pofira: % oxm 
mcntte rcdimtta p*io?ibu0:feneftrae aperuit/leta* 


MM III! MMjllM MMjMM MMjlMI llll llll llll 
■ m |NN| 


MM MM cm 6 8 9 10 11 12 13 14 15 **» 
budaqs tllft ejcpectauit.^ua ut Cefarvidttme ne* 

ga amplius(itiquit)£uriale oetecta res eft. iRemo 

vnc£ tc abfcnte 21ucretia\>idere potuit.'lRuc(qa rc 

oifti)auro*a cernimus.iauis eni modus aflit amo* 

riitcQi no poteft amoe nec abfcondt/^ocaris mc* 

cum(ut fole8)Cefar:t me tn rifum oucis £urialus 

ait.£go quio boc fit non fcio.lfeinnitus equozu ct 

pjolirc barbe ftrepitus tue tllam fozfttan ejxitauit 

2ltq5 fic cffhtus 3tucretia furtim afpertt:* oculos 

coniccit in oculos.eaq? poft reditu pjtma confalu* 

tatto fuit.-|^aucis oeinde tteriectis oicbus.TBifus 

£uriali fidus comcs/oum anjctus amici caufc fa* 

uefctabernam fpcculattts eft:quc poft ifeenelai oo 

mu fita/in Xucretie camera retrojfu babebat intoi 

tum.Cmiponc iQit ftbi c6ciliat:fpectatocft loco£u 

rialu adducit:£t bac(tnqt)er fencftra Xucretiam 

alloqut poteris.2lbediaintervtranq3 oomu cloaca 

fuinnec bomini ncc folt acceffa:triuq5vlnaru oifta 

tia feneftra &ucrctte oifterminabat.|£ic oiu cofc* 

Ott amato? ejcpectas fi quis cafue TLucrctia often 

oeret.Tftec oeceptus eft:aifuit tande Lucretta.Cu* 

qj buc atcp illuc refpiceret.^uio agis ait eurialus 

vtte rectrijc meet^uo tendis lumina meu co:> buc 

buc oirige oeulos pfidiu meu.£uus bic £urialus 

cft:me me aflum:me xcfpicdLu nc bic ades(mquit) 

Lucretia.® mi ^uriale^am te alloqui poflui vti 

nam et amplectivalcre.2lt/iftuo £uriatus no ma* 

gno conatu facia:fcalabucadmoucbo.odbfera tba 

lamfi^amozis noftri gaudia nimiu oiftulimus. Ca* 

ue mi £uriale ft mevis faluam.^ eneftra bic ao oe* 

jctram eft/vicinufq5 pemmus.nec cauponi creden 

00 eft:qm parua pecunia i tc % me^derct : feo alta 
WflTIT|W 

cm 1 6 ■3 9 10 11 12 13 14 15 incedamusvia.Sat eft fi binc fermoni noftro pat5 
zcccffue rndit2.ucretia.2lt mibi(inquit)£urialus 
moze eft becvifiomtfi te femel aplectoj/meifqj b*a 
cbixs teneo media.Btu e% boc loco tractatus e fer 
mo/imffaqj p arudine fut munera.TBec£urialus in 
oonis qjLucretia liberalto* fuitcSefttoolosSo 
fias:fecuq5 fruftra in4t amatu conatib^ obfto : nifi 
aftu,putdco:* bera $nbit:t oomus infamia fubibit. 
£% bis malis fatius eftvnu auerte".2lmet bera: ni* 
bil nocebit ft clam fuVjpfa pze amoee ceca eft : nec 
qo agat fatis.pfpicit.Si no poteft cuftodiri pudict 
tia:fatis eft rumo?e tollere/ne oomus infamis fiat: 
neue parricidiu comittaf .Hdibo/ x opera peebcbo 
mea.ifteftitt quoao potui/ne committeref nefas:it> 
qa non hcuit:meu eft curare/ut qtf agtf occultii fit. 
'I^aru eni refert no ageVi fic age" ut nemo fciat.C6* 
munemalulibido eft:ncc bomo e que peftis bec no 

a$itct£t ille caftiozbabet/qui cautius asit.lBuc5 
fic fat ur/2tucretta egreffa tbalamovidet. v 2lggrefs 
fuf$ femina.&uio ia eft(inqt)q> nibil amozis mtbt 

come'.£umlue tibinibilominue oilectue etz ut 
claames.vide cui Oes fiderpiimue fapietie gra* 
ous eft/no amare.©ctf s/ut fic ames ne palam fiat 
Sola boc fine intcrnucio facere no potes.^uanta 
mibj apo* u4it ftdeedogo ii tge bidicifti.Qi qo mt 
bi comittirie/iube. *&>ibi majrima cura e: ne arnoz 
ifte oetegafc* tu pena luas:t vir otum.Ho bec JLu 
creti&Sic eft(ut ais)0ofia:t tibi magna babeo ft 
Oe.S5eo tuvifus es(nefcio qu6)negliges : et meis 
aduerfus oefiderits.lFluc ^afponte te offers /vtar 
obfeqis tuismec abs te oectpt timebo£u fcie qua 

ffi ardeo:oiufcrre no poflu banc flamma.3Juua mc 


I 


llll llll MMjllM llll Mll IIMjllll llll|llll llll 
■ m |NN| 


IMI|MM cm f 7 8 9 10 11 12 13 14 IZ 

ut fimul efle pofitmu0.£urialu0 amoze languet: et 
cgo moiiozMl pciue eft qsobftare cupidini noftre 
Si femel coucmremus/teperantius amabimu©: et 
noftcr tectus ertt amo:."<£lade igi!£urialoq5 viam 
vnica me acccdcdi oicito.q» fc$ ab binc quatriduo 
oum ruftici frumentu afferuttvcctozis gfona indu* 
at:opertufq5 facco triticu per fcalas in boaeum fe< 
rat:tute fcis tbalamu mcu ao fcalas babere boftiii. 
3taqj oia £urialo oicito.l&ic oiem manebo: % ou 
crit tepus fola in cubili ero.^pfe boftium impellat 
oum folus ft&et ao me ingrediatur. 
s &(ize (quaui© arduum facinu© eflet) :maioja 
veritu© mala pzouinctam fufcipit. £urialoq5 
inuento cunctaer ozdine nuciafcque ille iudiame 
leuia libcnter amplect tf :feq5 ipcrati^ accinQitx nec 
aliuo queritur 63 nimiam mozam.& infenfatum pe 
ctus amanti0.«© mentem cecam. &> animum auda 
ccm/cozq5 intrcpidum.^luio eft tam inuiu quoo ti 
bi paruu non videatur* «auio tam afperum qb* pla* 
num non eftimesi^iuio tam chufum quoo tibi no 
fit apcrtumilCu omnc oifcrimcn paruifacio.Cu ni 
bil Aimcilc cenfe^nani© eft apuo te omni^cufto 
oia maritoium.lRulletelese0 tenent.lRulli metu© 
TRulli pudozt obnoiciu0 es.fi^mni© labo: tibi eft lu 
bm.0 rerum amoj oomito* omnium.lLu viru piU 
mate Cefari accepttflimu/oiuitii© affluentem/eta* 
te maturum/imbutum titteri^/pmdetia clarum: eo 
perduci0/ut pofita purpurafaccum tduat :vultum 
fuco tegat : feruu© c% oomrno fiat : et qui nutritu^ 
m ocliciie fuerat:iam bumero^ geftadi© oneribu^ 
aptat : feqj pubticum batulum mercede locat.© re" 
mirandam peneq^ incredibilem/SUrum aliquando 

conetlio grautmm&inter cateruae vecto^ cernere; 
atq^ m coUuuie illa fececp botm cotubcrniu babu * 
m.&uis tranffozmatione querat niatoee. I&oc eft 
q$ ^uidtus in^etamojpbofeoevult : ou fieri cjc 
boibue/aut beftiae fcrtbit/aut lapidee/aut platae. 
l£>oc et poetaru cjctmiue^aro fentit:oum Circce 
amatozee/in terga feraruverti catawt . ma ita eft/ 
et amoae f lama fic mee boie altenaf :ut paru a be 
ttiie oifferatc Zanquee croceu £trbonie Sluro*a 
cubile ia oie referebat optatu : mocq^ fuum rcbue 
coloze apollo reddee ecpectanre recreat£urialfi 
qui tuc fe foztunatu bcatuq^ cenfuit / cum admtxtu 
vthbue fcrute nulli nofcendu fevtdit.-||^ergit iQif : 
ingreflufq^ TLucrctic oomu/frumento fe onerauit : 
pofttoq^ tn bozzcu triticotvltimus oefcendetiu fu* 
it.2ltq5(ut erat pdoctue)bofttu maritalie tbalamt 
qb* in medio fcalarii claufuvidebaf impelltt:feq5 tn 
tro recipit;et reclufie fozibue/fola ^ucretta fertco 

inrer£videt£tacccdee,ppiue©alue mi aie(iquit) 
Bducvnicuvite pzcfidiu/fpefq^ mcc .frluctc folS 
oftedeJRilc (qo* fcmpcr opmui)fcmotie arbitrie te 
amplectar.nuUue iam paricemuUa Oiftantia meie 
obftat oculieXucrctia quauie ozdinem ipfa oedif 
fefcptimo cogreflit ftupuit:nec£urialu / fcb fptrttu 
fevtdere putmiitMt quevimmntuat) ea picu la itu* 
rum fibinon fuadebat.2ltvbimter ampletue i of* 
cula fuu cognouit £urialu;£u ne bic ee(ait)pauo 
culc.^u ne bic adee £urialei£t ruboze p genae 
fufo/coplc^a eft arcttue botem:* medta fronte con 
fpicata.<!te>orq5 rcpetee fermonem : Whu quato te 
(ait)Oifcrimini (ubiecMi&uib ampltfe oica: 31 
me tibi carifltma fcio.Iam tui amorte feci periculu. 
= CN 


1 

1 


— O 

— ^ 
= o\ 

— iH 


I 


— CO 

= iH 


1 


= iH 


1 


V£> 
= iH 


^^H 


= tH 


1 


— ^ 

~iH 

— tH 


^^F 


= iH 
= iH 

— rH 


■ l 


= O 
iH 


^B* 
^^v 


=— <J\ 
= — CO 


■ 


=— r- 


1 


=_VO 


■ 


=— ir> 

= — «m ro <N cm I 6 7 y 9 10 11 u llll Ml! MlljllM IIMjMII III! III! III! III! Illl 
■ m |NN| "II 

12 13 14 IZ I 
S5co neq^ tu tne alia tntteniesi iBtf tantd facta fc * 
cundenet amou noftro,pfperuventum oent . IBum 
fpirttus bos reget artus : pzetcr te nemo 2tucrette 
potens erit.fftcc maritus quide: {fi rite marttu ap* 
pello:)qui mibi inuite oatus cft : et in que animus 
nuncjp confeufit meus.Seo age meavoluptas:meu 
Oeltciu:abiicito faccum bunc: tcq5 mtbi tu qttis es 
oftende.£]cuevectous fpeci&bos funcs miflbffa* 
ce.£urialu mevtderc cocedito.^am iile oepofitis 
fadibtts oftro fulgcbat % auro: t amozis in officiu 
peonus ibat-Cum ©ofias antc boftiii pulfit as:Ca 
uete(inquit)amantes:nefcio quio reru qucres Jtihe 
nclaus buc fcftinat:tegitc furtaveftra/Ooltfq^ virfi 
faUitcflibil eft q> egredi putctie.lLum TLucrctia : 
latibulu paruu(inquit)fub ftrato eftnllic pciofc res 
funt.&ci0 quto tibi fcripfcrim.£5i tc mecu ejciftete 
vir aduentaret: Ingredere buc : tutus bis tencbus 
crts.TFleq^ te moucris/neq^ fcreatum Oederis. 2ln 
ceps quio agat £urialus multeris imperiumfubit 
illa foeis patcfactis ao fcricu redit.lCum &>cne* 
ius t:vna35ertusanunt:c^o0rapba nonnulla ao 
rem publicam pcrtincntia qucfiturt . ^uc poftqj 
nullis inueta funt fcrinus/vn latibulo noftro (inqt) 

^lfcenelaus fozfitan erunt.^ Hucretia/lumenq^ af 
fenbic intus querendu cft.v2>i& cptcrritus £urta=s 
lusvocibus ocanguis fit/iaq5 TLucretia odtfle in* 
cipit . atq^ intra fe.lfc)eu mc fatuum(inquit).^uis 
me bucvenire copulit nifi lcuitas mea', TRuc Oepec 
benfus fu.TFUmc tnfamis fio. TRunc Cefaris gratia 
perdo.i^uio gratia; vtina mibivita fupcrfit.^uis 
me bincviuu eripieti£mozi ccrtum cft.O mevanO 
et ftultog omniu ftultiiumu.3nbanc fetinavolens ' ; 


ceadi&mohcc mozis gaudia fi tari emfif . %it 
uie ert tUavoluptae:Boloece loncjtffimi. *2> u noe 
bocpjo rcgno celop fubiremue.4IMra eft boim ifct 
te: labozee bzeuee nolumue pzo lonsiffimie tolle 
rarc gaudue.-timojie caufa (cmue lctitia fumo co 
parari potelt:)ifmttie noe obiectamue picuue? an 
suuue.£cce meipfu.la c$o ereplii. la tabula oim 
ero.nec qe eritue pateat lcio.lkunc fi me ocop rif* 
piam trarerinnufcp me rurfue laboe illaqueabit i0 
ocue eripe me binc/parce iuuetuti rnee inoli mcae 
mcoitart ignozatiae. Uxefcrua me ut bo? oelictozii 

penitcntia aga. IR o me amauit Xucretia: feo quafi 
ceruu in caflee vcluit oepbedere £cce aduett otes 
meue.Th cmo me adiuuare poteft: ntft tu oeue me* 
ue.^udicra" cgo fepc mulieru fallaciaemec occlia 
relcuu.2it fi nuc euaferomulla mevncp mulierie te 
cbna ocludetcSeo nccTUcrctia minoiibuevige 
t>atmoleftiie:quc non f olum fue/feo amantte quo* 
q5[a/u«timcbat.atuteftin pcriculie fubttaneie 
multcruqjviro? piomptiue inecmmcxcoeimto re 

medio.2l0c(mqu!r;vinQ/rcUaiUicrupcrfcncftra 
eft: vbi te memim monumeta itonulla recoduTcei 
fceamue an illic crwgrapba ftnt reclufa:£ubitoa? 
tncurree tanqj vcllet apcrire cifteUa.Iatetcr tlla oe 
oziumimpulit.£tquafic^ru cecidiiTcttpzob mivir 
(aiWdeitotne qum oam fettamue. Ciftella er fcnc 
ftra oecidit:perge ociue ne iocalia vel fcnpturc oi 
rpercat.3te ite ambo &uio ftatiei^go bmc nc de 
furtum faciat oculie obferuabo .c 'B ide audacia 
multcrie.5 miciet feminie credito.lHcmo tam ocu 
latue eft:utfallinonpoflit.3eountaratnon fuit 
mmsf : quem comunr fallere non rentauit . *£lus III llll MII|IIM llll llll llll|llll llll llll MM 
■ m |NN| 

cm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IZ 

I m fotfuna cp insenio fumue fciicte./footus boc fac- 
toibenelaue 3&ertufq5:vna rcpente inviculum fc 
pcipitat. ©omus ctrufco moje altioe fuit: multiq^ 
gradue oefcedendi erat . bmc oatu eft £urialo fpa 
ciu mutadi lockqui er monitu 2Lucretie/in nouas 
latetoae fe rccipit.IUi collectie iocalibue atcp fcri 
pturie:quia cf zocjrapba que queficrat no reppere 
runt:ao fcrinia iucta que latuerat £urialue tranfe 
eunt: ibiq^ voti copotee facti/cofalutata 2Lucretia 
receflerut.IUa obducto fozibue pefliilo:£ jti mi£u 
riale:eti mi anime(iquit).tgleni gaudio^ fuma meo 
rum.'£lenifone oelectattonu mearu/fcaturicjo leti 
tie/fauu mcllie.^eni bulcedo lenarrabilie mea:Ia 
tuta fut oia. jjam noftrie fermowbue libcr carnpue 
patet:Iam locue cft amplejcibue tutue. Sduerfari 
ofculie noftrie foetunavoluit:feo afpiciunt oij no* 
ftru amozemmec tam fidoe amatee oeferere volue 
runt.Heni iam meae tnvlnaenubil eft qo" ampluis 
verearc:meuUliu/rofarumq3 cumulus.^uio ftaei 
teuib timee:£ua bic fum 1Lucrctia.&uit> cuncta 
rie 2Lucretiaa>le;c3riic£urialuevi]Ctade fozmi 
dint oepofita fefe recepit/coplejcufcp muliere.lFlu* 
$ me(inquit)tatue inuafit timoz.C3eo oigna tu ee 
cuiue caufa talia tolleranf .iRec ifitc ofcula et tam 
oulcee amplejrue obucnire cuipia gratw poflunt / 
nec oebet. "ftec egoCutveru fatea*)fatie efni tatum 
bonu.£5i poft moete rurfueviuere pofle/tecB pfrui: 
emou miUiee velle:fi boc pzecio tui poflent amplc* 
jcue coemi.i0 mea felicitae/o mca beatitudo/Etilu 
video/an ita eftXeneo te:an foniie illudoivanisj 
Cu certe bic es:ego te babeo . £rat 2Lucretia leui 
veftita pallaique mebae abfq5 ruga berebatmecvf 

\ pcctusvcldunes metiebatBt erat artus:fic fe of* 
tcnrabat.£ule caudoj niualis. tdculo%, lumen tan 
% folis iubar.gntuitus lctus.f acies alacris.i8e* 
ncvcluti lilta purpureis imijcta rofis . iRifus in oze 
fuauis atcp modeftus.*|£ectus ampuV|fr apille qua 
fi ouo punica poma cp vtroq^ latere tumefccbant : 
peuritu quoq^ palpitates mouebat. flo potuit £u 
rialus vltra ftimulu cobtbere : feo oblitus timozis/ 
modcftia quoq5 ab fe reppulit.H00renufq5 fetam/ 
3am(inquit)fructufumamus amo*is:reverbis to* 
gerebat.£>bftabat muliencuraq^ fibi boneftatis et 
fame effe oiccbatmec aliuo eius amoze qj verba et 
ofcula pofcercHo que fubrtdes£urialus.2tut fci 
m eft(Xnquit)me bucveniffe:aut nefcitu.©i fcitum: 
nemo eft quicetera no fufpicct&tultu cni eft infa* 
mia ftne re fubire. ©invero nefcitu:t boc quoq? fci 
etnullus.lfeoc pignus amorts eft/moiiar p?ius 03 
boc carea.2lb fcelus eft inquit Xucretia. Scelus 
eftrcfert £urialus bonis novti cfi poffis . &n ego 
occafionemibicoceffittum quefita/tum optatam 
mittcrei Zlcceptsiqi mulierievefletpuenimtc femi* 
na(quevincere nolcbat):abs negoctovicit.Bec ve 
ncris bcc fatietateUtt Smnoni cognita Cbamar) 
peperifcfeo maioje fitim ejccitauit amo*ts.2lbcmo2 
tame sifcriminis £umluQ/poftfyvini cibufc pau* 
lifp baufit:repugnate2lucretia receffit.Tlec finiftre 
quifpia fufpicatus eft:g>vnus cx batults putaretur 
a Bmirabatur fcipfum £urialus Oumviam pcr 
geret/fecumq^ ait.^ finunc fc obuiu mihi oa* 
rct Cefar/me^ agnofceret:$ illi babitus bic fufpU 
tione faccY.$ me ndcretif abula oibus effe / et illi 
focte;nfl$ me mifffifacft/oonec fciret ofa&ken* 

c4 i n 


ou m eflefcquto ftbt bec rufticavefhs veHet25eo fin 
gere/no banc feo alta" mc otcere aditflc matronam. 
TBam et ipfc banc amatmec e;cvfu eft mcu fibi amo 
rc patercXucretta nuc&pdere/que mc fufceptt fer 
uamtd3.©um fic loquif :1Rtfu 2lcbate"-ifcliniumq5 
cernit/eofcfc pzcitmcc piiue ab biis cognitus eft:c| 
oomi fuit.tabi pofitte faccts/ptejctacfc fupta : reru 
padit euetu.Bu«^ qs timoj/ct qb* gaudiu intercef* 
fit memoiiter narratmuc timeti firmlte/nuc qcuiti 
tt fit.31 nter timedu aute:beu mc ftulruCinquit): fete 
meu c6mificaput.1R6 ftc me pater admonuit : oum 
me nullius feie fide fequi oeb£ oocebat.3Ue feiam 
efle dicebat aial indomitu/tnfidu/mutabile/crude* 
le/mille pafliotbue oeditu.j£go paterne tmmemoz 
otfciplmemta mea multercule credidi.i£uio (i me 
oneratu fiumeto aliqs agnouiflet:qtf oedecue:que 
na infamia mtbi et meis pofterie eueniffett .Hlienu 
me Cefar feciflefctaSJ leue et mfanu . "^ otuifle bec 
cotenerc^uio aure ft mevirCou fcrimavcrfarjlare 
te inuenifleti £5 eua eft lejc Iulia mcchw.£vi8it ta«= 
me ooloz tmriti maiozee penas/qj locvUapcefferit 
TRecat bic ferromecat ule cruetisverberibus quof 
oa mecbos % musUis intrat.Seo putemus vi# pc 
perctffevite mecTRu mc invinculis coieciffet i aut 
ifame Cefaii rradidtfTetiiBf ca/nuo et iiiuie mc ma 
nus enugcrepotuiffe/qa termis erat: et mibt ftdus 
enfis berebat lateri*2ltviro comitatus erat % arma 

cp partctc pcdcbat captu facilia.3«t bomo longus 
famulop o*do.Clamojes mojc inualuiflet : z boftia 
fiuffet claufa:tu oe me fupplicia luptu fuiffet. Ifeeu 
me oemetemuUa mc pzudetia liberauit boc t>WaU 
mme/feo cafus tm.^uto cafueilmmo % piopta tn 
gntu iMcrctic® ftda (tisun.0 amatrice faptete. 
& mne % nobiltfltma amo*e. Cur tne tibt non crc* 
OaiCur tua no fequar fide> .d&iUe fi mibi eflet cer< 
mces/oes ttbt comittaXu f tder esXu cauta. £u 
pmdes.Scts amare t amate tueri. eiuis tam cito ribt oeuoueo.Bo meu eft feo tuu qt> fpiro . Eo erit 
mtbtouru pdercppter te:qt5 p te teneoZuvite mee 
tus babes.Cu necis fperiu.0 candtdu pectus. 
ouice Ungua.i0 fuaues oculos.g) igenifi veloc^ 
mebza l marmoiea fuauttate plena.«afi egovos reui 
la. &fi tteru cozallina labia mozdeboi etn tremula 
imgiw oji meo imurmurate benuo 0? tiarifeapiUas 

mulierevidifti..auo4)pto2 eft feta/eo fozmofto* eft 

tfta eft.Bo miroulluvowiflcnudafocto oemoftra 
mutp/emu0fumeretsaiuuu.£0o quoqjittde fa* 
cereCfi facultae efTet)£ucrctn tibi nudi oftedcre. 
mteraute nec tibi cffari $m fit etue pulcbzitudo 
ponemec m cp foltdu7$ plenu ftierit mefi gaudtum 
potcs pfiderarcSeo cogaude mecu:4amaioz fuit 
meavoluptas/q^bis ejcponi queaciSic ^urialuf 
cum &chM.necpautioza fecu Lucretta Otcebat. 
^SS fam . e " t£j m° m «w» letitia fuit/quo taciturni 
oe.atus fide no babuit/ut rem poflet referre. ©o* 
fie pjeverecfidia totfi no audebat narrare. 
p Zlcozus fterea panomus eques:oomo nobt* 

50iquiCefarefeqbaf/ardere2,ucretiacepit 
etifa fojmofus erat/redamart putabakfolamq* fe 

mme pudrcitia obftare fibi rebatur^Ha ucut mos 

ctj. nf 
cft noftris ooininabue)oesvultu blado mtuebatur 
Oxe eftCftue oeceptio potius)meverus amo* pala 
fiat.5uf9mt-|^aco:u0/uec cofolaripoteft: nifi 3U 
cretie mente perfettat.©olet matrone£enefcs/ao 
pumu lapide Sacetlum oiue i&arieCqo" betbleem 
nucupaf)fepiusvifitare.l&uc jlucretia Ouabus co 
mitatavirgmib^/ef anu quada,pftctfcebaf . Sequtf 
-$>aco*usviola in manu geftas oeauratis foliis in 
cuiue collo epiftola amatojia/fubtilibus infcripti 
meteanis abfcoderat.Bec mirereXradtt eni Cice 
ro 3Jliade ocm ita fubttltter fcrtpta" ftbi oftefa ftufle 
ut tefta nucts clauderei*£>ffertvtola &ucretie/fe * 
q5 comedanfcacoais.-ftefpuit oonu ZLucretia.^ln 
ftarfcacoms magnis pcibus.Cu anus •ftecipe in 
quit bera oonatu floee.^uio ttmesvbt nullu e pe* 
riculuri^arua res eft qua potes bunc tmlite placa 
rcSecuta eft Itucretia atule fuafione/ violaq5 re* 
ccpit.-|^arupervltra < psreffa:viola altert ejcvirgini 
bus oeduVfftec oiu poft/obuia factt fut ouo ftuden 
tes:quivir0ucull ut fibi floze mderet non magno 
nc$ocio indu^crut.apertoq5viole ftipite/ carmcn 
amatoziu inuencrut.@olebat boc boim genus pcr 

gratu eflematroms noftris.SeO pofto^ Cefaris cu 
ria ^enasvenittirridert/oefpicivi odio babcri ce* 
pit^uia plus armop ftrepime dfr Utterarum iepoz 
nfas feias oblectabat.|fcinc gradts liuo?:et ftmul* 
tasinges erat:qrebatq5 togevias oes:4bus poflet 
nocere fagis.tSttergoviole oolus patuit:aoife>ene 
lau mojc ttur:epiftolaq5 ut legat rogai^lle meftus 
oomu pergit/vjco*eicrepat/oomuq5 clamozib^ iin* 

plet.tftegat fe reamvj:o;:req5 gefta e*ponit:x anua 
adducit teftimoniu.iJtur aoCcfare:fit quercla :vo* 
catur A*co;u0.30 crtme fatef :pctenfq5venia: nft 

cefepoft bac 2Lucrettave]caturu iureiurado confir 

mat.Scie0 tame Ioue no irafci:fe& arridere periu* 

rns amantmftertle f lama(ut magi0,pbibitu0 erat) 

eo Oiltgmm* fequebaf.c:Bentt brem©: e*clufifq 5 

notisifo u bo^ea admtttebatXadut cx celo niucs: 

roiutt tn ludu ctuitasuactat matrone invicosuuue 

nes tn feneftras niue.B2tnc nactus eft % occafione 

(Jbaco2U0:epiftola altera cera includittceracs niuc 

tegit et ctngit:factaq5 pila in feneftra Lucrette ta* 

ctt.pm0 no oia regi foztuna oicati &xxis no fauo* 

rabtle etu0 cupit f latui f ati eni plue valet boea be* 

nwu% n teveneri© comendet cpiftola marti.Bi* 

cat quuU nil eSTc qt> in fmtte queat fatuna.lfcoc 

ego bts faptenbu0 cocedo:qui fola vtrtute gaudet 

qut et paupere0/et cgroti:et in tauro pbalari© clau 

ruvttam fc credut pofliderebeat&quale adbuc nul 

ium/velvtdi/uelfuifle putarim.Coi0 boim vitafa» 

uozis foztune indiwJ&cc quosvult cleuatiquos 

™tocpwmr.gaui9'fc a co?#didit/nififoztum> 
TtlonepzudetiscoMiffuit/innodis viole chufiffe 
fabcU30:et nuc bftficto ntui© eptftola" tranfmiftflei 
^tcet altqo fieri cautiu© potuiffe.!0; fiboc coftliu 
mutflet f02tuna:ct cautu© bic % pzudertffirnu0 iudi 
catu© fmffet.&eo obitSs fm pili e% TLucretie ma 
mbus Japfarmapt) tgne tmjcifcvbt fotutis caloee nt 
utou0 /liqfactaq^ cera:tabella0 mamfeftauit. quaa 
tumvetule que fe calefaciebatrtum^enelau© qm 
aderat plegerut/nouafq^ lite© excttartit:qua07fr a* 
cozue no ejecufatide/fe& fugavitauu\Rmc amo* co 
modevfuvenit £urialo.Bavtr 6u greflit© t actus 
'mcozi fpeculaf :infidi(0 j£urutli locu fecit. Berft 

c.ttf i \ 


mm^mm 


'4 q5 eft qo* oici folct.Bon facile cuftodiri qo* apluri* 
bus ipugnar'»c:£jepecraba"t am&es poft p:im& co 
cubitu fecttdas nupfias.Biculus inter edesLucre 
tie atcpvictni perarctus erat:per que pedib3 invtrfi 
q5 pariete powectis/tn feneftraXucretie bauo oif* 
f ictlis pbcbaf afcefus t feo buc afcedere folu noctu 
licebat:^lfeenelao petendu rus crat/ibiq5 pnoctan 
ou:qut oies ab amatibus tancjj faturnahop e*pec* 
tabaf. #it recelfus.2&utatts£unalus vefttbus/m 
vtculu fe recipit :Stabulu iUtc<3kenelaus babebat 
qo* £urialus(ouceteSofia)tngrenus eft: 3biq? no 
ct e manes fub feno latebatO ccce ozomo qui erat 
^benelai fecudus famulus/equts ppofttus: imple 
turus pfepia/fenu ejc £uriali latere cepit :erattpam 
plius fufcepturus/ac ifurialu furca pcunurusmift 
<Sofias obuiaflet.*aui ut oifcrime agnoutr.oa mt* 
bt banc operS tnqt frater bone:ego pabulum equis 
pbeboXuinterealocivide/annobis cena iftructa 
fit./6audedu eft/ou berus abeft.,dfe»clius eft nobis 
cu ofta # cu illolkec iocuda eft*pUberahs:tUe ira 
cudus/ctamozoms/auarus/otmctlis. "fiucp nobts 
bene eft/ou ille adeft.tglidesvtvetres noftros ini* 
quo cafttgat medio:qui fepet efuritvt nos f ame cru 
ctetmecfinitmufcidafrufta ceruletpanis cofumu 
feo befterna minuta fcrmt in mcnfa.&niufqi cene 
filuros % anguillas faifas in alrera oifferf % numc* 
rata fila fecttlis po«i(ne quio tagamus)fignata re 
cludit.2fcifer qui p bec toaneta qrit oiuittas.flam 
cjo ftulftus d^viuerepaupereVut locuples moeiaris 
lauar o meltus bera:que no cotetavitulis nos pa* 
fcere/t teneris bedis:gallinas quoq5 turdofcp mi* 

niftrawvmt copia" melioiis»3 owmo/curavt $vn 
■ 
cta coqiuna Ht.3ftuo inquit Ojomo curebabebo:* 
imnfa porms 63 equos frtcabo.|£>eru ego bodie iu 
rus oedu£i/qo fibi male fuccedat.mud3 mibivejbu 
oi#t mri vefperi/cu me remiftt z equos:rcnuciart03 
oorntnc tulut/non fe redituru bac nocte. Sb laudo 
te Softa;qui tade odire cepifti oftm % eius mozes. 
£go tam mutaffe onmmifi me ona matutints reri* 
nmflet ofellts.iRibil oozmtedu eft bac nocte Biba 
mus/voeemus/oonecveniat Oies.Tftdranru v men 
SPir! berus:qua"tu nos vna cena cdfumcmus. 
caudiebat bec £urialus libes:tametfi mojes fer 
uop notabat: % ide fibi fieri no oubitaret / cu Oomo 
3benet.Htq5 ozotno receffit/aflurges ait.0 63 bea 
t$ nocte ©ofia tuo bnficio fu babiturus/qme buc 
buptnz nepmfiere^be curaftuHtr bonus cs/me 
rttoo3 te amomec tibi no gratus tueniar&derat bo 
rapfcnpta-.letus £urtalus($uis Ouobus pfuctus 
otfcrimuubus)muru afcedit:adapetta fcneftra fub 
tnrrat:2tucretiaiUjCfa foculu fedete/paratifo obfo 
nus eppcctiterepperit.3lla(ut amatem coanouit) 
aflurges/mediu cdpiejra ctl.<fif,tbladitic.batur of 
cula:Itur iuvenere t efts veUstfeflacftnauigto crtbe 
ream/nunc Cercs rcficuvnunc Baccbus. 
b £u $ toeues voluptates funt:$ longe folltct* 
tu&mcs.mz boza £urialue letam babuerat: 
tum cccc&om qui reditu -S&enelai nunciat/ gau* 
oiuq5 perturbar.£unens £urialus fugerc ftuder. 
Hucreria menfis abfcdditis obuiam viro pergir: re 
ucrfumq^ falurar.£t rnivtr inquir q$ beue redifte 
HHam ego iam revillicum inutfcarum rebar . &uib 
m rame rure tam oiuiCaue ne quio olfaciam . Cur 
itonoomimanesi^uiome ruacdmftari abfentia 

* * * 

c.utr. 


rtfl 


M^M 

iiii|im[iiii|iiii 
M 1 1 1 1 1 M cm 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ■ I ' J 
ftudee: Seper Ou abee timco ribt.0 ne qua arde 
as foimidoair IBt i fidi vjcoabue fuieviri.«auo me* 
tu fi mevie foluercmucp fojie oozmiae/fliec eni fi^ 
uc tc nojc eft mibivlla iocuda^co cena bic poft cu 
bitu tbimue.c£rat tu tn aula vbi p:adere familia 
folet.abiqjviru oetinereZlucretia mtebafcoonec eu 
rialue abefldi fpaciu fufcepiffet:cut neceflaria e mo 
rula queda.-dfe>enelau0 aut fcme cenatue erat:feq5 
tn tbalamft rectpe fefttnabatXu 3tucretia / parum 
me amae tnquit.Cur no potiue oomi apt> mc cena* 
ftf; £go quta tu aberaemec comcdi bodic nec bibt 
quicqs.Scnerut tnvillici e]c iftofalta nefcio qovini 
po*tatee:optimu efle ferebat trcbeanu£go pic me 
ftitia mbil guftauuBuc quado adee;eamue(fi pla* 
cet)in cellartu introjfm0uftemufq5vinu;fi(utiUtoi 
jcerut)tamfuauimmiifit.||^ifq5Oicti0 lanterna oe* 
jctra;viru finiftra manu cepit:ct in ifimu penarij oc 
fcedifctactf oiu nuc bucmuc ittu cadu terebzauit:ac 
cuviro pitiflauifcoonec £urialu putauit abitfle&c 

ita Oemu ao ingratoe bymeneoe cumvtro tranftuit 
/tzumlue in repefta nocte oomu repetiit.cScque 
ti lucc:fiue qo* fic ejcpediebat camerc / fiuc fufpicto 
malafuitanuro feneftra.dbenelaue obftrujtit. Cre* 
oo(ut fut cociuee noftri in coiecturae acuti/fufpiti 
onu plenOtimutfle dbcnclau loa c6moditate:utq$ 
parufidebat/v]co?t occafione Oemerevoluifle.*fiat 
fi nibil cofciue erat illuvejtata tame feiam/ multtf* 
q5 oietim tentata pctbue no igmuabat: % animu co 
gnofcebat mulierie inftabile:cutue totfutvolunta* 
tee/quot tn arbo*ibue folia.Se]cue cni feineue no 
uttatie eft auidue:raroq5vtru amat/cuiue copiam 
babetSequcbaf ergovia marito^ puulgat&quo? 
J 


s-' 

opinio eft infoztimin bonis ejectodt cuftodiis. £re 
pt3 eft wnc coueniedi facultasmec mirtedis litte* 
rte g/mlfe libertas eft.Trla i caupone qui poft cdes 
&ucrettevtnaria taberna ?durerat:e;c qua folebat 
£urialus affart 2lucretia ;ac litteras p barunoine 
mittere4(ficut.dbenelaue fuafit/)rngratus ejcpulit. 
ifteftabat folus oculop intuitusmutuq^ tatu fe co* 
falutabat amates.Becs iftac amons ertrcma linea 
comode gfrui poterat.£rat inges oolozvtriqyxm 
ciatufcg mozti fimtlis t lauia nec amozis porerant 
obliuifcunecineogfeuerare. * v 

c mm fic anjcius £urialus qo coftlij capiat mc 
oitaf: venit in mente Xucretie monitu: qt> ftbt 
oe pandalo fcripfem 4benelai foteino : peritoscjj 
mcdicoe imttatus;<jbus moe eft i periculofis egrt 
tudintbus anceps adbibere medicametu:et vltima 
potius e^perin:ce mo*bu fine cura reUnquere.^s* 
gredi *fcandau\ftatuit/remediuq5 fufcipere qb" an 
f ca refutarat.|femic crgo accerfito: et in penitiojcm 
Oomue pmevocatoiCSede inqt amice; Ke grmde 
tibi oicturue fummdiQentem his qme in te fcio fi 
tas/otligetia/fidc/i taciturmtatc^loutt bec oudfi 
ttbi oi£ifle:feO no eras mibi adbuc plene cognitus 
TRfic ct te nofco:i qa^pbate fidei es: amo % obfecro 
qd fi aliudc nefcire:fatie eft/4a oee tui conciuee te 
Uudautum comites mei/qbus cu amicitia confla* 
uiftt:qui % qualis fie/% quati pedendus me cerrum 
fecere;ejc cjbus te capere mea beniuoletia oidictcu 
tus te ia facio gticipe.cja no minus ilia cs otcjnus ; 
<$ ego fu tua.TRflc c]ovcum(quonia trer amicos res 
agil):paucisejcpona.CufcismoztaIe genuscp in 
rnnozi (it p:onu:feuvirtutis fit/feu vicij/late patet 
» ■ 


\i i tfta calamitasmec coi efttfi modo carncu eft)quoo 
amozis no aliqfi fentiat ftimulos.Scis qa ucc iBa 
uio factiflimu/ncc faptetiflimu £?alomone:nec©a 
fone foztiflimu ifta paflto oimifit imune.3ncefi pze 
terea pectozis % amoiis ipzobi/ca natura eft:ut fy> 
bibeaf magis ardeat.lBulla re magis ifta curaf pe* 
ftis:q5 oilecti copia.^ uerut plures tuviri tu mulie* 
res:tam noftra q$ maio# noftroi? memojia: quibus 
ibibitio ourtflime necis fuit occafto.Cotravero ple 
rofq^ nouimus:qui poft cocubitu % amplejcus paf* 
fim coccn"oe mojt furcre oefierut.TBibil pfultius eft 
poftqj amo? ofltbus befittqj furozi cedere.TRamqui 
aduerfus tepeftate nitifcfepe naufragiu facit . £t <j 
obteperat,pcelle fuperat.cl&cc idco oij:i:cja tc kU 
re meu amojevolo:? qo mci caufa fis facturusXu 
qo* emohmetu bmc fit ozit urum.Tftibil tibi tacebo: 
qa ia mei cojdis altera tc rcputo parte.£go)Lucre 
tia amo:ncq5 boc mi "ifcadale mca cuupa cft factu : 
feo regcte fojtuna:in cuius manu eft totus que co* 
limus ozbis^fe»ibi no erat noti mozesveftrtmec bu 
iusvzbie pfuetudinee no*a.*f£utaba ego fetas ve* 
ftrates qtf ocults moftrat cozde fetircSeo inefcat 
boiesveftre maritate/no amat:btnc occeptus fum. 
Credidi naq5 amatu me Itucretie fo*e/Ou me lumi 

nibus intuebafplacidiexccpiqicontra diligi. Bec 
ta elegate oomina Oigna putauucuivices non rcd* 

oeretur amons.Tftondu te nozavel tuft genus:ama 

ui/putas amari.0uis eni tam fajceus eft aut ferre* 

us/q non amct amatusi S3eo poftcp fraudes noui: 

mcq5 irretitu nc meus ftertlis eflet amoz/nifus fum 

oibus artibus illa incedercmt par pari referrei Sr 

oere naq5 mMqjwere/tu ruboe erat/tum anjctetas 
■ , mmUqtic mc bic noctuos mtpimodu cructabat: ct 
era adco _ifro*fus/ut cgrcdt nullo pactovalere.f ac 
eft igitvt me ptinuatapar ftt amoz abo^.^lla in 
ceTa e:£go ardco:abo perimus.nec remcdiu J?tel5 
oevitevidcmusvllu/nift tu fis adiumeto^itr culto 
oit et frater.TBo tavellus aureu guigil o*aco ferua* 
batmec aditu ozci Cerberus/$ uta oiligeter reclu- 
oit.ii.oui ego failiaveftra:fcio qa nobiles eftts/iter 
pzimozcsvibie otuttes potetes amati.3atina iiucb 
noutffe bac feiam.Seo qs eft q porTit refiltere fatts 
TBo elegibac:feo cafus oedit amada.@ic fe res ba 
betjtectus adbuc amo* eft.Seo nift bene rcgafcma 
Snu aliqoXqo' fuperi auertant)malu p9rtet.'|j>>oflem 
cgo mc foztaffie copefce* fi binc abire.<|> cpcp eet mt 
bi grauiflimmfacere tnveftre failte gf a fi boc puta<= 
re cppfu fo?e.Seo nofco illius furore:aut me fequc 
rcfcaut manere coacta manus ftbi cofciret: qo elfet 
oomuiveftre oedccus gpetuu.^ igrt te volcba te* 
q5vocsba:veltri caufa eft:ut obuiemus bis malis. 
Mcc aha via nifivt amozie noftri anrtga te p^ebeas 
curefq5 vt bcnc biffimulatue ignie no fiat apcrtus. 
fcgo mc ttbi comendo.oo.oeuoueo:obfeqre nf o fu 
rouaie Ou oppugnat magis tncedaf .Cura vt fimul 
puentre poflunus:quo fco mojcbuiltabtf ardor. tol 
icrabiiiozq^rcddctZutcfcie aditue oomus : fcie 
quadovir abeft.fcis quomodo rnevalcas tntrodu*= 
cercf ratervirt aduertendus eft:qui eft ao bas res 
nuniu^pfpica^Xucretia quoq^ taqj loco germant 
tenet:rnagnaq5 cura cuftodit: Jjnuerfaq^LrUcretie 
verba:euerfasccruiccs.0emitus.fcrcatus.tuflim.ri 
fus:attete pfiderat. |£>uc cludcre fcntetia eifcnec fi* 
ne te fieri poteft^flte ergo % quado abfuturus fit m i* f 

llll|llll|llll|llll 


MII|MM 


III | II II 7 B 9 10 :: 12 13 14 15 * 


vir/me inftrucn-cmaneteq^ fratre oiucrteme cuftos 
afftjcus 2Lucretie fitmeue cuftodes adbibeat alios 
Ctbi credet:t (qtf oij fajcint):bac tibi ,puincia foi* 
tafle comittet.^ua fi fufceperis : t me iuueris:(vt 
fpero):inuado res eftVf^oteris ent me claXou cetc* 
ri oo?miet)intromitterc:T amo*e lcnire furente.£r 
biis quot emergatvttutates:arbitro2 te $ tua p*u* 
oetia pala cernere.@eruabis naq5 ipzimis bonoze 
toomue&moie teges/qui no poffet abs veftra infa^ 
mia manifeftari.Sobana tua invita tenebis.iSbe* 
nelaov;co*e cuftodies:cui no ta obeftvna noje mibi 
cocefla ncfciis oibus:q$ fi fciete ppfo tlla pdiderit 
me fcquete.TRupta fenatoztromano fecuta eft \foip 
pia ludn 2lt> pbaron z titlum famofaq^ rncnia teQi 
&uio fi me oorni nobile atcp porete fequi&uaetia 
ftatuati^o* oedecusveftri gcneris:qs ppft rifus : 
quc nediiveftra/fco totiusv?bis infamia . iBieeret 
fotfanaliqs.Bbfumedapotius ferro/aut ejctingue 
oavenenis eft mulier cp io agat.Seove illi c] fe bu* 
mauo faguine poliuittct maioa fcelerevindicat mt 
nue.Tfto augeda fut maia feo minuedatflos boc fci 
mus/eje Ouobus bonis melius eligedu: aut er ma« 
lo ct bono qb* fit bonmfco tt malis ouobus afi mU 
nus obfit.©tsviapericuliplcnacft:f5bec quamo 
ftro minus babet oifcriminie^er qmm nedum fan 
guini tuo confules:feo mibi quoq^ p?od«is:qut pe 
ne tnfanio:Oum mei caufa video jlucretiam cruci* 
art : cui potius odto efle vellem 6$ te rogare . Qet> 
bic fumus : eo Oeducta res eft : £t ntft tuis artt* 
bus : tua cura / ingenio : atq5 folicitudine nauis re 
gatur : nulla falutis fpcs mancat. ^uua igitur % u> 
lam z mettuamq^ oomum abfq^ nota coferua. Tftcc 


me puree mgratu.£cte apuo Cefare quati fim.d> 
quio petieriimlpetratu tibi efficta".£t boc ante oia 
tibi polliccoi Ooq^ fide.-(fcalatinu te Comite futu* 
ru:oemq5 tua polteritate boc titulo gauifura. £go 
tibi 2,ucretia/meq5 * noltru amoze:t fama noftra/ 
et tui generis oecue committo:tueq5 mando fidei. 
Zu arbiter es.^mia bec in te fita funt. Bide quio 
agas^t feruare potes ifta z perdere. 
Bbrifit biis auditis *i^adalu0rfactaq5 mom 
laffflozabec £uriale Dijcit./£tvtina non acci 
oiffet:feo eum in locfi ficut abs te Oictu eft res rc * 
Oiifcut neceffe fit mc qt5 iubes emcere/ nifi % noftru 
genus amci cdtumeliis:* fcandalu inges cupia ejc 
o?iri.2lrdet mulier(ficut oijtti):* impotes fui eftmi 
fi occuiraferro fe fodictmt vc feneftris fe Oabit p 
cipitemecvite iam fibi/nec bono*ie eft cura - 3Jpla 
mibi fuu ardoie patefecit,tteftituincrepaui : lenirc 
flama ftuduunibu\pfeci.t©ia pter te paruifacit. TRt 
bil nifi tc curat.£u illi feper in metc fedes: te petit 
te Oefiderat;re folu cogitat.£3epe mevocitas;2lu* 
oi pcoz £umlc oiciuQiic muticr ep smxozc mutata 
eftmt no eadcvideatl^eu pietas frcu oolo*.TRuHa 
in vme tota:vel caftioivel p:udetioi fuit JLucretia 
-dfeira restfi tantu iuris natura oedit amonin men 
tce bummm.mcdedu eftbuic csritudinWHcc alia 
cura cftmifi qua tu moftraftiSccinga me buic opc 
ruteq^ Oum tepus erit comonefacia.flec c? tc gra 
tiam quero;quia non eft omciu boniviri: cum nibil 
^mereatur gratta" pofcere:ego utvitcm infamia no 
ftre imminente familic boc ago.^O* fi tibi coducit: 
non,ppterea fum pmiandus.Zlt enim£urialus in* 
quinegovel fic nbi gratia babeo: er creart tc Comi i 


1 H 
tem(ut oictu eft)facia.ltu modo tncjititate tfta fper 
nasi1R.on fperno inqutt "|£adalus:feO ne binc $ft 
etafitvolo^Stvetura cft/libereveniat:nibil ego co 
oittonale facio.fi potuiffet boc te nefctete fierumea 
ut opera apuo Lttcretia efies;libetius io cgiffeBa 
le.£t tuvale retulit £urLalus.*f£oftc"$ animu red* 
oidifti:fac/finge/inucni/efftce:ut fimul fumusilau 
oabi© inqt *f^adalus:letufq5 abiit/cp tantt vtri cjra 
tia inueniffemim qp fc iamComite" efle fperabafccu 
tus Oicjnttatis tato erat autdio&qjto fe mtnuscupc 
re oem6ftrabat.©ut ent boies quida ut mulieres : 
qut cum majcime nolle oidtotuc ma^imevolutl^ic 
lcnocinif mercede fonitu© eft Comitatu:et auream 
bulla fue nobilitati© pofterita© oemoftrabitJn no* 
btlitate multi ffit mdus miJ&ariane £t fane fi cu 
iuflibct oiiQine quera0:( ficut mea fetetia fert:)aut 
nullao nobilitates inuenieo: aut admodu paucas/ 
que fceleratu no babuerint oitu.Cu eni bos oici no 
bilesvideamus:qui oiuixiis abundat.Biuitiev«o 
raro virtuti0 funt comites.&uis novidet oztb no* 
btlttatis cfle begcnerei feuucvfure Oitauerfifc^llu 
fpolia^ditione© alia.Ifeiicveneficii© ©ttatu© eftul 
le adulatioibus.l&uic adulteria locu pzebefcflon* 
nulli© medacia,pfunt.«&uid§ faciut cx cotucjc que 
ftu;quida ejt natis;plcrofq5 bomicidia muan r.iRa* 
rtt0 eft qutiufte Oiuitme cocjregetTBemo falce am 
plam facitmifi qui ocs metit berbaoXosregatbo 
mines oiuitias multasmecvndeveniat: feo cp mul 
teveniat querut.0mibus bicverfus placet. Bnde 
babeas querit nemo:feo opoztet babere . ffcoftqua 
vcro plena eft arcammc nobtlitas pofcitun que fic 
quefitamil eft aliuo $ pjemium iniquitatis^aio 


V — rtemci noMes feabtti funt:{fet> nolo mfln bla"diri) 
no puto meliozes futfle pzoauos meos aliis: quos 
im excufati ;wtiquitas;quta non funt in meoaa eo 
rumvtcta.2fe>ca fententia nemo nobtlis eftwiftvir* 
tutts amato*.TRon miroi aureasveftes/equos/ca « 
nes/ozdini famulozum/lautas mefas/ marmojeas 

wes/vUlas/pjedta/ptfcinas/wrifdittonesmluas. 
liam et bec ola ftultus affeqw poteft:quem fi quts 
nobtlem oi;cerit:tpfe fiet ftultus/j&adaws vero no 
fter lenocinio nobilitatus eft. 

n &n multis poft oiebus : rure tnter .dfcenelai 
jufticos rftatum eft : et occifi nonulli d plus 
btberat:opufq5 futt ao res componedas Jfeenela^ 
um pzoficifcuZum 2Lucretia:4bi vir(inquit) gra* 
ws es fc>omo;oebtlifq5:equi tui grauirer incedunt ; 
qum gradarium altquem recipe comodatu. Cunqj 
ille percoctareturvbinam effet aliquis', «2>ptimu in 
quit "|**andaius(nifi fallo?)£urialus babet: et tibi 
itocns concedeufi mevis petere*fcete inquit -d&e 
netaus.iftotfarus £uriaHmimo% equO iuffit addu* 
ctadctf fm gaudt; mjnum recepittfecumcpmcite &i 
WZu meum equtf afcendes ^enelae: ego tuam 
v^ojem equitabo.Conuentu eratut noctis ao bo «= 
ram quinta in vico £wia lus effet; fperaretcfc bene 
ftcantanre 'famdalu audirct. Mbiem ^cuelaus 
jfa<£ celu noctis obdujcerat tenebee-irbulier in cu 
bili tepus manebat:£urialus ate fozes erat: fi$nu 
crj mojabatTBec cantu audicbatwec fcreatu. 3Jam 
pjeterierat bo*a:et ut abiret ^urtalus fuadebat n 
cbates:oelufuq5 oicebat.Burfi eratamantt recede 
rmnucvnavnuc aliam caufam manendi querebat 
Bocanebat '(badaws;qwa &encM fratcr oomi 


« I 


1 manferat:et oes aditu^fcrutabatme quio tnftdia? 
fieret/nocteq^ trabebat tnfomnc. iCui 'j^andalue : 
tflttqj ne bac nocte cubitu ibimttsilam nojc medifi 
poli tranfcedit ajran/et me grauie occupat fonua: 
/Sbiroi te cum iuuema fis:fenis babere natura:qui 
bus ficcitzs fornnu aufertmeq^vn^ ooaniunt: nifi 
pauluUipzope oie/ourn curru^voluif feptetrtona* 
lis £lice0:cum tam tepus eft furgedi.£amu0 tum 
tande t>ozmitii.&uib fibi beevolutvigiue'.£amue 
tnquit Sgamenon fi tibi ficvidef :antea tame infpi 
ciende ftlt fozee an fatie firmate fint/ne furibus pa 
teant^cnienfq^ ao boftiuVmlcvnaVnttc alia feram 
admouit/et peffulu addidit.£rat illi inges ferrum 
qtfvijc ouo poterat eleuare/quo nficfrbofttu claude 
batur.^tJ poftqj Sgamenon admouere no potuit: 
luua me(tnquit)T^adale:admoueamu0 ferru boc 
boftiosum ooanire quietiq^ oare aure ociofc pote 
rimu0.^udiebatbo0 fermone0£urialu0:t actum 
eft tacitu© ait/fi boc ferrametu adiogif .£um -/£an 
bdu&.&uib mpara© &gamenonifad3 bomue ob 
fidenda fit firmare bofttix psmei Hn tuti fumu0 in 
ciuitateiliberta0 bic eft % quies oibu© eadexfi bo* 
fte0^)cul funt/quibuo ctt bella serimu^ flozentini. 
©t fureo time0:fat clauffi eft.fi bofte© : nibil eft qo" 
in bac oomo te pofltt tuerL£go bacnocte non fub 
ibo onu0:quia fcapula© ooleo/et infra fractu^ fum 
nec geftadi© onertbu© fum idoneu0:aut tute leua: 
aut fincglab fati0 eft incjt Sgamenon: ooemitftq? 
cefltt.Cum £urialu0:manebo btc adbuc bo*a ait. 
fi fozte aUcj© adaperiatCedebat ^cbate mo:e:ta= 
citufq^ maledicebat £urialo:qui fe tam oiu retine 
ret infomne.1iec oiu manJu eft:cum per riuul5 vife 
I eft 2lucretia/paru quio luminie fecu f erene . Ber* 

?*££-. ^ternta/fusere p? muvoluit.£*inde 

J2S8E2? tu es T ™rtato* tuus £$ £ u 
mluenpm meavoluptasuam media nocte" te bic 
oppertoz.agnouit 2lucretiaYoce:C£ *dg muufatS 
ne tunebatmo pz W0 3ufa c(t aperirc^ Xr^ Ct"? 

remouit.c5eo qa plurima ferramcnta fozee bctine* 
bat:que manus feinea ferre non poterat: ao fcmipc 

SS «J^^joenuafqj fuu cojpus/ per fcejc 
rr^'f? c ^ tes fom m c ^ubue mafit. £um Xu 

2&y- m rf ue ^o^animataVuT 

rer £urialt oeftcies bzacbia/pallida facta e:i omif 

KS? daulteper ofa fimilie mottuTvi 
Sf? * adbuc caloe pulfufq 5 manebat. £*ter 

2?«SSSf? f " blt ° cam ^ a * cre "^bal le 
3 Sl abco "Wmoms fu reus/qui feiam in tm 

asamenon aut aliu0 et familia * cgo perieri Ifceu 

SS qm pl - u 5 fdl i? * me ^ babee.TB* tS 
hn^K lU C S a !£ am * tu -^ u °t me iam oifcrimini* 
bus obiecim.^ U or m o^b«0mcfi caput beuoul 
ttnpoc nucreftabatait meis in toacbife feiam et* 

Slf - C F me no JP° rtU0 mteremiftiiCur me le 

,^^ 0blcclftli ^i" * «WWttus erat in \>u* 
ms me ponus gremio:cg ifta in meo finu fcefeciffe . 

feia manfmeletiafqj altms mutii cojpu0:atqj oeof* 
ctmtus madidue lacfcrmia foeuTLucretia inquit 

fcf. 


\ - 

©bina gcnttu csitybi mas tne i Cur no refpon 
oesiCur no audisi 2ipcri oculos obfecro: meq^ re 
fpicc:2lrride mtbi ut foles.^uus bic aflum £uria 
lus.Cuus te amplecttf £urialus. Jki amica : Cur 
me no cdttabaftasiilkiroj/abifti an oomus '. "Slbi 
te qtterai Cur fi mouvolebasmo me monutfttvt oc 
ctdtflevnailBifi meaudis:en iam latus tneu aperi* 
et gladius/et arnbos babebit ejcitusvnus.ab vtta 
mea/fuauiumcu/oelitte mee/fpes vnica: itegra qut 
es Qiccinc tc 2lucretia pcrdoi23ttolle oculos:ele 
ua caput/nodu mo?tua ee.^ideo adbuc cales:ad* 
buc fpirasXur tmbi no loqueriQi Sic me recipisi 
2lo bec me gaudiavocasilgianc mibioas noctem 
2lflurge(ojo)requics mea:refpicc ruu £unalij. 2if 
fum tuus £urtalus.2lc ftc farus:lacb2fmanim ft u 
me fug frontez mulieris tympo?a f luit. ^uibus ta 
qua rofeis aquis ejxitara multer:quafi oe graui f<5 
no func?:it:amateq5vidcs:lfe)eu metriquit£urtale 
vbina fuiiCur me no potitis obire ftuifti^eata iS 
monebar in tuis manibus.Btina fic cpccdcrcmtc 
qj tu bacvzbe oifcedcree. 
c Bm fic inuice fantur/tn tbalama pergut: W£ 
talenoctebabuerut:quale credimus intcr ott* 
os amates fuifle/poft63 nauibus altis rapta IE>eu> 
nam l^arts abduxit.Z$q} outas nojc ifta fuit : ut 
ambo negaret tam bene tnter /Iharte&cncrcqi fu* 
ifle.£u meus es d3animedes.£u meus l&ippoli* 
tus.Biomedefq^ meus/oiccbat 2lucretia. £u mU 
bt '$>o\i%cn* £urialus referebafcZu £milta : Cu 
® enus ipfa.£t nuc os/nuc genas/nuc oculos co* 
medabat.£leuataq5 nounqs lodice:fecreta que ito 
viderat antebac coteplabatet plus(oicebat)inue* 

4 
nioj piitara.Cale lauatevidit 2tcteon in fote M 
na.«2mo bts metots foemofiusiiauit> caudidiusi 

fiKS l .pS^^to eft qtf*Pter te non be 
be3trnftineriiepecm0 6eco9.g)paptUepnitide. 
Sos ne tagoimos ne babeoi^os ne meas \ci<k* 
«10 manusi i© tcretesartus.g) redoles coepus te 
neego poiudeoiBnc mozi fatiue e:qn boc gaudiu 
e« recesme qua tterueiat calamttas. Slte mi/teneo 
te an fonto i^era ne iftavoluptas eft:an extxa men 
te pofitus ftc rcoz mo fdnio:Certcvera res agirur 
& ruauta bafta.12 oulces aplejms fi£ tneUiflui mo* 
tus.TFlemo mefeliciusx-iuitmemo beatius.©5 fc>eu 
qjveloces bozegnuida noj: cur fugisi^ane apol 
lo.^ane ap$ inferos oiu.Cur equos ta cito in iu* 
Sutrabj0iSincpms0raminisedar.Ba mibi no* 
ctevt ZUcmcnebedtftiXur tu ta repente dtbont 
tut cubtle relinqs aurojai Si ta illi grata eflescpmi 
m lucretia:bauo ta mane furge" te penitit. mucB mi 
fcn not vifa e bac b?cuio2:cpuis apt> Bzitanos ©a 
cj?ofq5 fucnm.<£ic £urmlue.-Bec minoza Oicebat 
JLucrcm.Wec ofciMmecMu irrecopefatd pteriit 
^triflebat bic.ftringcbat illa:TBcc poftvenere lafli 
wcebat:C55vt atbeus ex fravalidio: refurgebat:fic 
poft bcllu alacriozes ifti/robuftiojefqj fiebat. TBoc 
te pacta cu crinee fixoe ev oceano tollit auroza: oif 
ceflu e.nec poft mftos oies rcdeudi copia fuit: cre 
fccntity oieti cuftodiis.S^ oia fupauit amoz-Maqx 
tade" uueniendi repperit:qua fexfi amantes f unt. 
( TR-terea Cefar qui ia eugenio recocihatus erat 
_ roma peti oeM$uit.fetit boc lucretia. &nio ei 
no fetxt amoz:aut qs faUc* poffit amate i Stc igftnr 
TLucrem fcripfit £uria!o.<Si pofletanimua meus 

fc.u/. / f f ■■i n 
3 fO 


OJ d-- (jl 


ov -j II! CD 


\£> * 


o NJ 


LJ 0-t Cn h- — ■ 
<J\ — ■ 


1 
i-* — ■ 


h- — 1 


co — 1 
H 1 — 1 \£> ro 
o irafci tibi/iam fucccfcxc $ abiturum te oifltmulafti. 

Seo amat te $ me magfe fpus meue : nullaq^ pb* 

teft c^ caufa aduerfua te moueri.|&eu mi co« quio 

eft qo" mibiCefare no oijcti receflurui^lle ittneri fe 

paratmec tu bic manebis fcio.ilUiio obfecro oe me 

fieti&uio aga miferaiBbi quiefcaiSi me relinqs 

noviuo bidutV^erego bas litteraa meis lacrimta 

madidas^erqj rua oejctera * oata fidcm: <3i be te 

qcqj mcruimt rutt tibi qccp oulce mecmmtferere U 

fciicis amate.tto peto vt maneaorfeovt tollas me 

tecu^f inga mevefpert betblee peterevelle:vnicao3 

reciptam ann.&fiint illic ouo trefue famuli ejc tuis 

meq5 rapiat.1Fltbil negocij eft volente eripercTH ec 

ttbt oedecou puta.Ha fi\ius'fammi coiuQcm ftbi 

raptu parauit.1i6 imuriaberisviro meo.310 ent oU 

no me pditurus eft.ttaq5 mfi me abducas:mo?0 il 

li me auferet. Seo nolitu effe crudelis/meq5 moa 

tura relinqre:que te pluris femper 63 me feci.cSo 

bec £urialu9 in buc modu refcnpftt.CeIaut te vfifc 

nuc tnea 2tucrett'a:ue te nimiu aif Itctare© ante^ te 

pue eftet.Scto mozes tuo0:nout d[a te nimis cruct 

as.flec Cefar fic recedit/ttt non fit reuerfuru©. £jc 

vebe poft$ reuenerimus/bac iter eft nobis in patri 

am.^ fi Cefar aliavia fecerit:me certe(fivijcero)re 

6uc^videbi0.«e0et/m/>ipijma/upc^t:e«abado^ 
fimile me reddantBlijet/mfi buc reuertar. -ftefpira 
ergo mi aie/fumeq^vireo.Bolt te maccrarc^ut vi 
ue potiu0 leta.&uoo oici© oe raptmeflet mfl?i tttm 
gratifltmmtum iocundifTimu.TBec maioz mibtvolu 
pta^ peeftari ponet:qua te femper mecum babere / 
ac meo e* arbttriopotiri.©eb confttledu eft magi© 
bono?i tuo qua mee voluptati . Cjcigit naq5 fidea 
f ro b. * 

ttta qna me complejta ee:tibi ut conftuu fidele vze* 
bearmet quoo in rem fit tua.£u te fci0 pjeuobtlem 
efle/et in clara familia nupta.momen babee tu pul 
cberrime:tum pudtcifltme mulieriemec apub $ta* 
los folum tua fama claudif :feo et Ccutonee % *|jba 
nontj et ©obemi:et oie feptetrionie populi: tuum 
nomen cognofcut.^ fi te rapiam :(mitto oedecue 
meu/quoo tui caufafloccifacerem):qua ignominia 
tuoe afficeree neceflarioei^wbus ooloeibue rua 
matre pugereei^uio oe te Oicereturi jguie rumoi 
ejtiret in o?bemi£cce Jlucretia que 35*uti coiuge 
caftiojn&enelopeq^ melioz oicebafciam mecbu le* 
quiturcimemo* oomue parentui patrie/fto TLucrc 
tia;feo l&ippia eftivel jlafone fecuta.dbedca.lkeu 
me quatue meroe baberet:cum oe te talia t>ici audi 
rem.^mo: nofter clam eft. Bemo te no laudat. "fta 
pina turbaret oia:necvn$ tamlaudata fuifti:^ tuc 
vituperarerie.S?eo mittamue famam : quio q> noe 
amoze perfrut nonvaleremue.£go Cefari feruio. 
$0 mevirii fecitpotcnte/t>iuite.fiec ab eo recede* 
re poflu fine mei ftatus ruina.*2p fi eum oefereremo 
quire te Oeceter babere.£5i curiam fequerer : nulla 
quiee eflet.^mnt oie caftra mouemue. IRufcp Ce« 
fari tanta moza fuit:quata nuc ©enie.Idq^ belli ne 
ceflitae facit.^ fite circuduccre : ct quafi pubUca 
feiam in caftrie baberemde qua eflet mibit tibi oe 
co?um.|&ie e% rebus obfccro te mi "JLucretia:men* 
tem ut ifta ejcuas:bono*tq5 cofulas. TBec furo*i ma 
Qis qua tibt bladiaris.Slius fojtaflis amatoz ali* 
ter fuaderet:* vltro te fugere pzecaref :ut te quidiu 
poflet abuterctmbil futuri,puidus : Oum pfentt fa* 
ttiTaceret egritudini.Seo ie no efletamato* verus \ 

CN o 

CNJ u\ CD r- '.£> m T m cn cr> CD r-~ ^o LO -T ro cm e 

u 

t qui libidini magis $ fame cdTuleret.£0o(me3 3tu 
cretia)qtf frugieftmoneo.^anc bic tc rogomec 
mc Oubita redituru.^uicqO apuo £trufcos tncu* 
bit agendu Cefariunibi comitti curabottaboqj ope 
ramvt te frui abs tuo incommodo poflum.Hale.vt 
uc.ama.TBec meu q? tuus eft i&ic putato minozem. 
"ZLut me non inuitiflimu bmc abfccdcre. 3 terum , 
"Elale mca fuauitas et animc ctbus mec 
3 Cquicuit bis mulier:et imperata factura fc vc* 
fcripfit.'|£aucis poft oiebus £urialus cft Ce* 
fare TlXomam pcrre]cit.TBec Otu mozatus illic/fcbzi* 
bus eft incefus.Infeliic penttus:qui cu arderet amo 
re/feb*iuq5 cepit tgnibus eftuarcCu iavires amoe 
cjttenuafltadiectis moebi oolozibus parum fupc* 
ratvite.Cenebaturq5 fpue mcdicoy, remediis poti 
110/03 remanebatXefar oiettm ao eumveniebat: et 
quafi ftliu folabaf :oefq5 curasHpollints adbibere 
tubebat.Seo nullavalettoz fuitmedela/63 Jtucrc* 
tic fcriptu:quoviucnte illa ct fofpite cognouit: quc 
res aliqultifp mo*bu fmmuit:£urian1q5 wrgcre ta 
pcdce fecmqui ct cozomtioni Ccfms intcrfuittac 
ibi milttia fufceptt/et aureu calcar/fc oft bac ctt Ce I 
far 'i^erufui peteret:is -ftome manfit/nodu c% intc 
gro fanus.£#nde ©enasvenit/quauis adbuc de 
bilis/c ttenuatufq^ faciafeb intucri potuit non &U I 
loqui Lucretia.£piftolc pUiresvtrinq5 mifle funt: 
U\urfufq5 oe fttga tractatu eft . £riduo tllic manfit 
£uri3lus. Bemu cum ftbi aditus oes videret ere* : 
ptos:recefli1 eius amanti rcnuciauit.TRu 63 tata oul 
ccdo in puerfando fuit:quata in recededo meftit ia. 
£rat in fencftra 2Lucreri3:pervicfi ta £urialus eq 
tabr.fcbuimdos cculos altcr in alteru iecerat . ffe* 

P V w bacvnua /fkbat aUercsmbo ookttibusvigebanf: ur 
q ui futs ejc fcdtbus coj cuclltvioleter fentiebat.©i 
quis tu obitu quatus fit ooloe ignozat: ouo# aman 
tum fegatione ?fidcrct:quauts maiozbic anjcietas 
ineft/et cructatus ingctioe.Bolet auimus in mwtc 
qa co^pus reliuqt am3tu.Coepus abfcnte fpu / ncc 
oolet nec fenttt.2lt cum ouo ao inuicem coglutina 
ti funt animutanto pcnofioj eft feparatto:quat o feu 
fibilioi cftvterq^ otlectus.£ti?ic fane no crat ouo 
fpiritus:feo quemadmodu inter amicos putat 2lri 
ftopbones:vntus anime ouo cozpoja facta crant 
Jtaq^ non recedebat animus ab animo:feOvnicus 
amo* fcindebatur in ouos:tum cot in partesoiuide 
batur:mentis pars ibat/et pars remanebat : et oes 
inuicem fcnfue oifgregabanfcet a feipfis oifcedere 
flebat.lfto manfit in amattfi facicbus fagumis gut 
taaufilacrime fuiflent et gemitus.fimtUimi moetu* 
isvtdebanf .^uis fcribere.quis referrcquis cogi* 
tare polfet illaru mcntiu moleftiasmifi qui aliquan 
oo infaniwtXaodomia recedcnte'i^?otbefilao :cf 
ao facras 3m; pwjnas cQtc/epmsuie cecidit.£a* 
oem poftqpviri moztem aQnouiuviucrc Spliue vxi* 
nime potutt.Bido pbenifla poft fatale enec receflu 
feipfa iteremitBcc poma poftbmti necevoluit fup 
efle. \foec nfa poflqj^: urialus cpvifu receflit: in tcr 
ra collapfy/pcr famtltas recepta effccubiltq^ oata/ 
ooncc refumcret fpiritu.Btvero ao fe reditt:veftes 
aureas/purpureafeet oem letitie oznatu rednfit: 
pullifq5 tunicie vfamfiqua poftbac catare audita e 
nuquavifarideremuUis facetiie/nuilo gaudiomul 
lifq^vnqj iocis in letitia potuit rcuocari.^uo i fta 
tu oum aliquadiu gfeuerafcegritudinem incidit: ct 
qa cozm aberat:nuUaq5 meti pfolatio oari pof at: 
• 


• / inter multu ploe&fe bzacbia matri© ac collacrima 

tis/ct fruftra pfol3toeu0vcrbtsvteti0/mdisnatem 
anima C]calauit.£urialu0 poft^ eje oculi0 nunqp fe 
ampliu© vifuri© abiitmulli intcr eudu locutu©: fola 
in mete Lucretia gerebat:ct an vncp reucrti poflet 
meditabafcBenitq^tadeao Ccfare-fceruftj mane 
te:que oeindef eraria/^antua/^rtdetu/ Coftan 
tiaxtBafilea fccutus cft-St Oemu in Ikugaria at 
q535obemia.Seo ut ipfe Cefare/fic euXucrctia fe 
quebaf m fdmemuUaq^ noctem fibi quieta pmitte 
bac&ul ut obtifieveru© amatoz cognouit: magno 
ooloee pmotu0/lusub:evcfte recepitmec pfolario* 
nc admiftt : uifi poftcp Cefar ejc oucali faguine vir* 
gine fibutum fozmoftgum caftifltmaatq^ pzudetc/ 
matrimonio iujcit.clg>abe0amo*i0 ejnta /Swm* 
nc mi amantiflTmemd ficti ncq$ felumque qui le* 
gerint/periculu c% alii© faciat/qtf fibi ejcvfu fiet. 
TRec amatoziu btbere poculu ftudeat:qtf loge plu© 
aloee babet cemcUi0.Bale.£]evienna c]nto nona0 
juuae.ifc.quadrigetefimo quadrasefimo quarto 

®vnicz fpcevite mea ©enu0 Incty ta falue 

©pufculum £nee Svlut) oc ouobu© amatibue 
ffranfH per Bulcana bopfl in vico fsmcti 3aco * 
bt ao interfiguiu fmcU Scot&jxmt&MceaZre* 
teatt ^nttneffli f init.&nno Ont^.cccc.rcutt. ote 
*r.Iuuj. f oztuna opee aufcrre no animu poteft 

6 y 10 11 12 13 14 15 n 
3 N) W (Ji Ov ^l ^ff ■X 1 - \£P 

N> W Cn <?i ^J co 


. 


U3 O t\) cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 I- < 
co 
~ / cm 1 3 10 11 12 13 14 15 
V, 


\ 

k cm 1 • 


V. V "" "" ' T "' 7 8 9 10 11 12 13 14 15